30 oktober 2019

Overeenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten de gecontroleerde vennootschap en de commissaris het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna het “College”) in kennis stellen hetzij van het ontslag, hetzij van de opzegging van de commissaris tijdens zijn mandaat. Zij moeten ook op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteenzetten.

Wij zijn zo vrij u, in dit verband, in herinnering te brengen dat het IBR op 9 april 2019 het advies 2019/10 heeft gepubliceerd betreffende de onderbreking van het commissarismandaat. De bedrijfsrevisoren en de gecontroleerde vennootschappen kunnen zich erop baseren om duidelijkheid te scheppen over de hypotheses met betrekking tot het ontslag van de zetelende commissaris en de benoeming van zijn opvolger alsmede over de gevallen van opzegging van de commissaris door de gecontroleerde vennootschap.

Bovendien heeft het College in deze context beslist om de regels inzake de mededeling van een ontslag of een opzegging van de commissaris tijdens het mandaat te verduidelijken aan de hand van beslissing 2019/01 van 26 september 2019 die gepaard gaat met een verplicht te gebruiken standaardformulier.

Wij vestigen uw aandacht op dit formulier dat u reeds werd toegestuurd door het College en dat beschikbaar is op de website van het College. Het zal niet enkel ingevuld moeten worden door de bedrijfsrevisor waarvan het commissarismandaat beëindigd wordt voor het einde van de wettelijk termijn van drie jaar, en dit vanaf 1 november 2019, maar ook door de gecontroleerde entiteiten.

Zo worden zowel de commissaris als de gecontroleerde entiteiten geacht het volledig ingevuld en ondertekend standaardformulier elektronisch naar het College te sturen op info@ctr-csr.be, en dit binnen de maand na de algemenevergadering die kennis heeft genomen van het ontslag of beslist heeft over de opzegging van de commissaris.

Wij danken u om niet enkel het formulier in te vullen wanneer u ertoe gehouden bent maar ook om uw cliënten te wijzen op deze wettelijke verplichting.

Gerelateerd

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

De aard van de verbintenis van de commissaris bij de uitoefening van het commissarismandaat

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist