12 februari 2014

Interpellatie door de mededingingsautoriteiten–

Via een schrijven van27 november 2013 vanwege de Belgische Mededigingsautoriteiten (BMA) werd de Raad in kennis gesteld van het feit dat mede in functie van het antwoord van het IBR van 15 maart 2013 op het verzoek om inlichtingen van de BMA van 21 februari 2013 geen redenwerd weerhoudenom verder op te treden in dit dossier. De Raad is verheugdmet deze beslissing.

De Raad heeft dientengevolge beslist om de analyse inzake de link tussen het niveau van de erelonen en de kwaliteit van de auditwerkzaamheden opnieuw op te starten.Publiek toezicht–De Hoge Raad voor de Economische Beroepen deelde op 14 november 2013 aan de Raad de resultaten mee van 3 empirische studies, een eerste inzake de structuur van de externe audit in België, een tweede inzake de erkenning van de bedrijfsrevisoren in andere lidstaten van de Europese Unie of in derde landen, en een derde inzake de vroegtijdige beëindiging van de commissarismandaten. Deze studies zullen worden besproken met de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Normen, adviezen en omzendbrieven–

Nadat de Raad het ontwerp van norm inzake de controle van fusie-en splitsingsverrichtingen van vennootschappen aan een tweede openbare raadpleging heeft onderworpen van 19 november tot 2 december 2013 en de nodige aanpassingen ingevolge deze raadpleging heeft doorgevoerd, heeft de Raad voormeld ontwerp van norm goedgekeurd en zal deze overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.De Raad heeft het ontwerp van adviesbetreffende de verandering van de vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor goedgekeurd.De Raad heeft het ontwerp van advies inzake de splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen –uitgifte vanaandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten van de gesplitste vennootschap is evenredig aan de rechten in kapitaal van de vennootschap –gevolgen voor de verslaggeving commissaris -goedgekeurd.

Wetgevende ontwikkelingen–

De Raad heeft kennis genomen van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de deontologie van de bedrijfsrevisoren en tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren. De Raad verheugt zich met de voortgang van dit “dossier” nu duidelijk blijkt dat de nieuwe deontologische code van de bedrijfsrevisoren de vorm heeft gekregen van een koninklijk besluit. Op vraag van de Minister van Economie, J. Vande Lanotte, zal de Raad een advies uitbrengenmet betrekking tot dit wetsontwerp.

De Raad heeft tevens kennis genomen van het wetsontwerp 3149/001 houdende diverse bepalingen betreffende justitie. Dit wetsontwerp omvat onder meer het voorstel om in vzw’s, stichtingen en ivzw’s met een commissaris (i) een alarmbelprocedure in te voeren ten aanzien van de raad van bestuur zoals voorzien in artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen; (ii) om overeenkomstig de artikelen 268 (BVBA) en 532 (NV) van het Wetboek van vennootschapen te voorzien dat de commissaris a) de bevoegdheid heeft om een algemene vergadering bijeen te roepen en b) de verplichting heeft dittedoen wanneer één vijfde van de leden het vragen; en (iii) tevoorzienin deverplichte aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergadering wanneer deze laatsteeen door hem opgesteld verslag onderzoekt.

Verder voorziet dit wetsontwerp tevens in een verfijning van de voorwaarden voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van vennootschappen inzake de ontbinding en vereffening in één akte.De Raad werd in kennis gesteld door de VREG van het consultatiedocument betreffende het voorstel van methode tot vaststelling van distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas, waarin een opdracht wordt toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor. Een antwoord wordt gericht teneinde de mogelijkheid te bieden om verder overleg te plegen.

De Raad heeft ten slotte kennis genomen van het ontwerpadvies van de CBN: “De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92” en heeft zijn opmerkingen aangaande voormeld advies (via delegatie aan de IBR Commissie boekhoudkundige aangelegenheden) aan de CBN overgemaakt.Commissies en werkgroepen–De Raad besliste om de werkgroepenRapportering ESR95, Controle van de BBC-jaarrekening (allen onder toezicht van de Commissie Publieke sector) en Uitvoering van de revisorale controle bij de OISZ (Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid) (onder toezicht van de Commissie Beroepsnormen)op te richten.

Ontwerpbegroting 2014–

De Raad heeft de ontwerpbegroting vastgelegd die aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd. De bijdragen zullen niet worden gewijzigd behoudens aanpassing van de vaste bijdragen aan de inflatie

Gerelateerd