11 april 2014

 Normen, adviezen en omzendbrieven –

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op 11 maart 2014 haar goedkeuring meegedeeld omtrent de norm inzake de toepassing van ISQC1 in België en de norm inzake fusies- en splitstingsverrichtingen van vennootschappen. Voormelde normen zullen slechts in werking treden na de goedkeuring door de minister van Economie.

De Raad heeft het ontwerp van advies met betrekking tot de interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen, goedgekeurd. De Raad heeft het ontwerp van mededeling met betrekking tot de verduidelijking van de gegevens opgenomen in het openbaar register, goedgekeurd.

Benoemingen –

De Raad heeft een werkgroep “Herziening van de het KB toegang tot het beroep” opgericht die verslag uitbrengt aan de Stagecommissie en die samengesteld is uit de heren P. VAN IMPE (Voorzitter van de Stagecommissie), André KILESSE (Erevoorzitter van het IBR en van de Stagecommissie), D. VAN CUTSEM (Erevoorzitter van de Stagecommissie) en D. SMETS (Raadslid). Deze werkgroep zal zich buigen over een mogelijke hervorming van het KB van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor.

Boekhoudkundige aangelegenheden –

De Raad heeft aan de CBN haar commentaren overgemaakt inzake de CBN-ontwerpadviezen “de boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming” en “de boekhoudkundige verwerking van ontvangen overheidssteun in de vorm van een terugvorderbaar voorschot”. Vorming – De Raad heeft haar opmerkingen geformuleerd op de exposure draft van IES 8: Professional Competence for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements.

Jaarrekening en activiteitenverslag 2013 –

De Raad heeft de jaarrekening 2013, die afsluit met een licht overschot (1000 EUR), vastgesteld. Hij heeft ook zijn jaarlijks activiteitenverslag goedgekeurd.

Gerelateerd