16 maart 2018

Adviezen, mededelingen en technische nota’s

De Raad heeft een advies voor de erkende bedrijfsrevisoren goedgekeurd aangaande de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht. Dit advies zal aan alle bedrijfsrevisoren worden overgemaakt.
 
De Raad heeft een technische nota “inbreng in natura” goedgekeurd. Deze technische nota zal op de website van het IBR gepubliceerd worden.
 
Verder heeft de Raad een technische nota met betrekking tot de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van de contractuele opdrachten goedgekeurd.
 

Normen

De Raad heeft de gemeenschappelijke controlenorm m.b.t. KMO’s goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de norm door de Raad van het IAB. Vervolgens wordt een openbare raadpleging gelanceerd en zal twee maanden lopen.
 
Rekening houdend met de commentaren die ontvangen werden tijdens de openbare raadpleging, heeft de Raad het ontwerp van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISAs goedgekeurd. Deze zal overgemaakt worden aan de HREB en aan de Minister van Economie.
 

Algemene vergadering

De Raad heeft het ontwerp van oproeping en de agenda van de algemene vergadering 2018 goedgekeurd.
 
Verder keurde de Raad het voorstel voor een nieuw logo goed. Dit logo zal voorgesteld worden op de algemene vergadering.
 

Commissie Vorming

De Raad heeft het voorstel tot organisatie van een studienamiddag “capita selecta juridische actualiteit” goedgekeurd. De studienamiddag moet de beroepsbeoefenaars toelaten om over wetswijzigingen die van groot belang zijn voor het beroep de nodige informatie te vergaren.
 
Deze studienamiddag zal doorgaan op 23 mei 2018 in het ING auditorium.
Een save the date met de weerhouden thema’s zal verstuurd worden.
 

Boekhoudkundige aangelegenheden

De Raad heeft zeven ontwerpbrieven goedgekeurd met betrekking tot de raadpleging van de CBN.
Internationale aangelegenheden

De Raad heeft kennis genomen van het feit dat er in meerdere Europese landen discussies worden gevoerd over de auditdrempels. Deze discussies hebben in Italië geleid tot een verlaging van de drempels (2.000.000 euro (jaaromzet); 2.000.000 euro (balanstotaal) en 10 personeelsleden). Deze verlaging gebeurde in het kader van de insolventiewetgeving. De voornaamste reden voor zulke wijziging is de vaststelling dat vennootschappen die relatief goed gestructureerd zijn maar niet onderworpen zijn aan een controle van de jaarrekening het eerst failliet gaan.
 
Ook in Zweden werd - aan de hand van een impact assessment door de National Audit Office - vastgesteld dat een verhoging van de auditdrempels zou leiden tot meer kosten dan baten. Het verslagmaakt gewag van een afgenomen groei, een lak aan transparantie, een verhoogd risico voor fraude en verhoogde boekhoudkundige fouten. Ook Denemarken volgt de redenering van Zweden.
 
Thierry DUPONT
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd