8 februari 2018

Audithervorming

 
De Raad heeft kennis genomen van de werkzaamheden van de FOD Economie met betrekking tot het koninklijk besluit betreffende de stage en het koninklijk besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het IBR. Een vergadering wordt op het kabinet voorzien teneinde het KB stage te finaliseren.
 

Normen

 
De Raad heeft het ontwerp van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's goedgekeurd. Een openbare raadpleging wordt ten laatste op 5 februari 2018 gelanceerd en zal één maand lopen.
 

Algemene vergadering

 
Tijdens het academisch deel van de Algemene Vergadering op 27 april 2018, zullen de diverse aspecten van de digitale revolutie en de impact op de diverse economische beroepen aan bod komen in aanwezigheid van een externe keynote speaker.
 

Vormingsprogramma 2018-2019

 
De Raad heeft het vormingsprogramma 2018-2019 zoals opgesteld door de Commissie Vorming, voorgezeten door mevrouw Gisèle VANDEWEERD, goedgekeurd.
 
Verder heeft de Raad het bericht goedgekeurd met betrekking tot de oproep tot kandidatuurstellingen als spreker op vormingsseminaries van het IBR.
 

Boekhoudkundige aangelegenheden

 
De Raad heeft de ontwerpbrief goedgekeurd gericht aan de CBN met betrekking tot het “ontwerpadvies – Voorzieningen” van 5 juli 2017.
 

GDPR

 
De Raad heeft kennis genomen van de werkzaamheden van de werkgroep van het Interinstitutencomité met betrekking tot de nieuwe Europese verordening aangaande de bescherming van persoonsgegevens. In deze context werd door de Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) voorgesteld om een gezamenlijke aanpak per beroepscluster te volgen. Dit zal verder worden besproken.
 

Internationale aangelegenheden

 
Naar aanleiding van de openbare raadpleging van de Monitoring Group met als titel « strengthening the governance and oversight of the international audit-related standard-setting boards in the public interest », werd het ontwerpantwoord door de Raad goedgekeurd. Dit antwoord zal overgemaakt worden aan IOSCO en gepubliceerd worden op diens website.
 
De Raad heeft het ontwerpantwoord op een vragenlijst van de IESBA - meer bepaald “IESBA seeks your view about the level of fees charged by audit firms” – goedgekeurd. Aan de leden van de IFAC, waaronder het IBR, werd gevraagd antwoorden te formuleren op mogelijke bedreigingen voor de beginselen van de beroepsethiek/ de onafhankelijkheid zoals onder andere de druk op honoraria.
 
Thierry DUPONT
Voorzitter
 
Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd