30 september 2014

Europese aangelegenheden–

De Raad heeft kennis genomen van het ontwerp van antwoord betreffende een vragenlijst van de Europese Commissie met betrekking tot “Possible cooperation agreement between EU-US on licensing auditors”. Het doel van deze vragenlijst bestaat erin na te gaan in welke mate de toegang tot het beroep zou kunnen worden vergemakkelijkt via bilaterale akkoorden tussen Europa en de VS.

Audithervorming (publiek toezicht)–

In opvolging van de strategische vergadering van de Raad van 25 en 26 juni 2014 waarin de potentiële evoluties van het model van publiek toezicht werden besproken,werden de krachtlijnen van dit model voorgesteld in een schematisch overzicht, vergezeld van een toelichtende nota. De hierin opgenomen principes zullen worden besproken met de belanghebbende partijen en sociale partners.

Forum for the Future–

De Raad wenst nu reeds te melden dat het jaarlijks evenement “Forum for the Future” zal doorgaan op 27 november 2014 in de paleizen aan de Heizel. Ter gelegenheid van dit Forum, welke de jaarlijkse afspraak is voor de economische beroepen, zullen 2 thema’s worden geanimeerd door het IBR in samenwerking met FOD Economie, met name de impact van de nieuwe boekhoudrichtlijn en de impact van de audithervorming. De Raad nodigt jullie alvast uit om deze datum in jullie agenda’s te blokkeren.

Normen, adviezen en omzendbrieven–

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief “Bijzonderheden verbonden aan de toepassing van ISQC 1 in België met betrekking tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en gevolgen voor de toepassing van ISA 220” goedgekeurd.In dat verband bespreekt de Raad momenteel met de verzekeringsmakelaars MARSHen WILLEMOTde collectieve burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering opdat zowel de opdracht tot het uitvoeren van een kwaliteitsbeoordeling als dusdanig als de contractuele opdracht hierdoor gedekt worden. Hieromtrent volgt nog een mededeling om de bedrijfsrevisoren in te lichten over een eventuele wijziging van de collectieve verzekeringspolis.

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief “Rekendecreet en single audit -richtlijnen voor de opmaak van de management letter” goedgekeurd.

De Raad heeft het gemeenschappelijk bericht van het IBR, het IAB en de KFBN inzake ontbinding en vereffening in één aktemet in bijlage het stappenplan goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van antwoord op de IAASB exposure draft “Addressing disclosures in the audit of financial statement” goedgekeurd.

De Raad heeft kennis genomen van de openbare raadpleging (gelanceerd door VREG) die loopt inzake de rol van de bedrijfsrevisor/commissaris bij de verdelers van elektriciteit. Een antwoord op deze raadpleging werd verstuurd waarbij de nadruk werd gelegd op (i) de referentie naar ISA 800, (ii) het concept van de materialiteit dat absoluut moet worden geïntroduceerd, en (iii) de instructies inzake de planning en uitvoering van de werkzaamheden mits te refereren naar de ISA’s.

Vorming–

De Raad wenst in herinnering te brengen dat de deelname in 2014 aan de ISA seminaries tegen een verlaagd tarief zal geschieden voor de medewerkers van de revisorenkantoren

Gerelateerd