13 februari 2014

 Europese ontwikkelingen –

Het Europees Parlement en de lidstaten van de EU bereikten op 17 december 2013 een algemeen akkoord over hervormingsvoorstellen van de auditmarkt. De compromistekst werd op 19 december 2013 bij gekwalificeerde meerderheid goedgekeurd door de COREPER, het Comité van Permanente Vertegenwoordigers dat de vergaderingen van de Raad van Ministers voorbereidt. Europees Commissaris BARNIER van Interne Markt noemde het akkoord “een eerste stap op weg naar een kwalitatief betere audit en herstel van vertrouwen van beleggers in financiële informatie”. Het IBR formuleerde haar eerste commentaren in een persbericht van 20 december 2013 – “Algemene tevredenheid met betrekking tot een compromis na drie jaar onderhandelen, maar nog vele onbeantwoorde vragen”.

Een verdere en meer diepgaande analyse van voormeld akkoord zal worden uitgevoerd en besproken in overleg met de FEE. Er werd te dien einde een “Task Force” opgericht onder leiding van de voorzitter van het IBR, D. KROES.

Normen, adviezen en omzendbrieven –

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief met betrekking tot de wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties – aandachtspunten voor de bedrijfsrevisoren – goedgekeurd. De Raad heeft het ontwerp van mededeling met betrekking tot het Vlaams decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector – aandachtspunten voor de bedrijfsrevisoren, goedgekeurd.

Model Bijzonder Bestek –
Ingevolge de inwerkingtreding sinds 1 juli 2013 van de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten werd het standaard model van bijzonder bestek aangepast en door de Raad goedgekeurd.

Aansluitend hierop en in samenwerking met de Waalse overheidsdienst werd eveneens het specifiek model van bijzonder bestek voor de Waalse overheidsdienst opgemaakt en goedgekeurd. Ten slotte werd een model van bijzonder bestek in toepassing van artikel 50 van het Rekendecreet opgemaakt en goedgekeurd.

Vorming –

De Raad heeft het jaarlijks vormingsprogramma 2014-2015 goedgekeurd. Met de inwerkingtreding van de ISA’s voor de controle van de financiële overzichten van alle entiteiten waarvan de boekjaren afgesloten worden vanaf 15 december 2014, werd ook dit jaar het accent gelegd op ISA seminaries via een aantal workshops. Specifieke aandacht zal daarbij worden gegeven aan de praktische invalshoek. In het verlengde van haar strategische prioriteiten wordt in het vormingsprogramma tevens heel wat aandacht besteed aan de publieke sector.

Overzicht van de regionale ontmoetingen 2013 –

De Raad heeft de opmerkingen ingezameld naar aanleiding van de in 2013 tussen confraters georganiseerde regionale ontmoetingen geanalyseerd en heeft beslist om de organisatie van de regionale ontmoetingen te behouden, evenwel mits aanpassing van de organisatie ervan. De data van de regionale ontmoetingen 2014 werden voorlopig vastgelegd op 2, 9, 16 en 30 oktober 2014.

Kwaliteitscontrole –

De Raad heeft kennis genomen van de principes toegepast door de nieuw samengestelde Commissie kwaliteitscontrole die voornamelijk, onder het toezicht van de Kamer van verwijzing en instaatstelling, waakt over de kwaliteit van de auditwerkzaamheden. De Commissie kwaliteitscontrole heeft maatregelen genomen om de vaststellingen tussen de inspecteurs en de leden van de Commissie beter te coördineren en om het verloop van de kwaliteitscontrole binnen een korter tijdsbestek te laten verlopen.

Het ontwerpverslag van de inspecteur zal aldus onder meer onderworpen worden aan een voorafgaandelijke analyse door een commissielid (pre-screening) alvorens te worden gefinaliseerd. Dit zal toelaten om het geheel van de opmerkingen van de inspecteur en het commissielid gelijktijdig aan de confraters mede te delen. De resultaten van deze nieuwe methodologie zullen in 2014 worden geëvalueerd.

De Commissie kwaliteitscontrole heeft tevens de principes van de “tweede kans” en het “tegensprekelijk karakter” herbevestigd. Ten slotte beoogt de Commissie kwaliteitscontrole eveneens om de aanbevelingen sneller op te volgen. De confraters zullen erover moeten waken om snel de door de Commissie geïdentificeerde aanbevelingen toe te passen. Dit zou op termijn ten goede komen van de kwaliteit van de auditwerkzaamheden.

Toezicht –

In navolging van de beslissing van de Raad om de analyse inzake de link tussen het niveau van de erelonen en de kwaliteit van de auditwerkzaamheden te hervatten besliste de Commissie van Toezicht om de online mandaatmeldingen, verplicht sinds 1 januari 2012, te analyseren. De Commissie heeft tevens een analyse uitgevoerd van de bedrijfsrevisoren die onterecht hun mandaten niet hebben gemeld. De nodige maatregelen zullen worden genomen ten aanzien van het niet naleven van de omzendbrief 2001/11 van 26 december 2011

Gerelateerd