4 oktober 2019

Logo-CTR-no-textOvereenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten de gecontroleerde vennootschap en de commissaris het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) in kennis te stellen hetzij van het ontslag, hetzij van de opzegging van de commissaris tijdens zijn mandaat. Zij moeten ook op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteenzetten.

Het CTR heeft beslist om de regels inzake de mededeling van een ontslag of een opzegging van de commissaris te preciseren. Met dat doel heeft hij de Beslissing 2019/01 inzake voortijdige onderbreking van het commissarismandaat en een “Formulier van voortijdige onderbreking van het commissarismandaat” opgesteld. Deze documenten zijn als bijlage bij dit bericht gevoegd.

Vanaf 1 november 2019 zijn de bedrijfsrevisoren verplicht dit formulier in te vullen en deze naar het adres info@ctr-csr.be te sturen om hun informatieverplichting te vervullen.

Het CTR nodigt ook de gecontroleerde entiteiten uit om dit standaardformulier te gebruiken.

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor