7 mei 2018

Het koninklijk besluit (KB) van 30 april 2018 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, is vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Dit KB voegt 
2 personen toe op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. De opname op de nationale terrorismelijst heeft de bevriezing van hun tegoeden en economische middelen tot gevolg. Deze maatregel beoogt mogelijke toekomstige terroristische activiteiten te verhinderen en maakt onderdeel uit van de strijd die de Belgische overheid voert tegen de financiering van het terrorisme.

Door de toevoeging van de 2 personen telt de nationale lijst nu 273 personen.
Met de vaststelling van deze nationale lijst geeft België uitvoering aan Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad, die alle landen oproept om de tegoeden en economische middelen te bevriezen van personen en entiteiten die terroristische daden stellen of pogen te stellen, ze vergemakkelijken of eraan deelnemen. De nationale lijst vormt een aanvulling op Belgisch niveau van de Europese lijsten die de Europese Unie via de verordeningen 2580/2001, 881/2002 en 2016/1686 reeds heeft vastgesteld.

De financiële instellingen en andere organisaties en personen zijn daarnaast verplicht om onverwijld alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van dit besluit, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be). Op dit adres kunt u ook terecht voor vragen in verband met de nationale lijst.

Eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van deze personen te bevriezen. Het is eenieder ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze personen.

Gelet op het belang van deze preventieve maatregel, verzoeken wij u de nodige maatregelen te nemen opdat de verplichtingen vastgelegd in het KB van 28 december 2006 zouden worden nageleefd.

Na de vele aanvragen, hebben wij het genoegen u aan te kondigen dat er vanaf heden een geconsolideerde lijst van de nationale en de lijst van de Europese sancties beschikbaar op de website van de AA Thesaurie op de volgende link: https://financienpr.belgium.be/nl/thesaurie/financiele-sancties. Deze lijst wordt u op louter informatieve titel beschikbaar gesteld en heeft geen officieel karakter. Alleen de informatie gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en in het Belgisch Staatsblad is authentiek.

Gerelateerd