25 juli 2018

Audithervorming

De Raad werd ingelicht over het feit dat het advies van de Raad van State betreffende het koninklijk besluit stage aan het Kabinet van de Minister van Economie werd overgemaakt.
De finalisatie van het koninklijk besluit betreffende het huishoudelijk reglement werd uitgesteld tot een latere datum.
 
Het ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit deontologie van 10 januari 1994 werd nog steeds niet gepubliceerd.
 

Betrekkingen met het College

De Raad werd ingelicht over de vooruitgang van de besprekingen over het protocol dat door het IBR en het College van Toezicht op de bedrijfsrevisoren moet worden ondertekend, en heeft de ontwerptekst waarvan ze kennis heeft genomen, goedgekeurd. Mandaat werd gegeven aan de Voorzitter en aan de Secretaris-generaal om de tekst met het College te finaliseren.

Adviezen, mededelingen en technische nota’s

De Raad heeft kennis genomen van een ontwerp van mededeling met betrekking tot het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening: herziening van de overeengekomen specifieke werkzaamheden (“agreed-upon procedures”) die met de FSMA werden uitgewerkt in het kader van het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen, en heeft dit ontwerp goedgekeurd. De “overeengekomen specifieke werkzaamheden” die met de FSMA werden uitgewerkt (Mededeling 2017/16) worden momenteel herzien en zullen binnenkort beschikbaar worden gesteld op de website van het IBR.
De Raad heeft kennis genomen van de antwoorden op de reacties ontvangen in het kader van de openbare raadpleging over het ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en (I)VZW’s, alsook de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO’s en (I)VZW’s. Hij heeft de aanpassingen die hiervan het gevolg zijn, goedgekeurd, zodat het aangepaste ontwerp aan het IAB kan worden overgemaakt en daarna ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.
 
De Raad keurt de mededeling betreffende een parlementaire vraag en antwoord over het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie goed.
 
De Raad wordt ingelicht over een hoorzitting die op 3 juli zal plaatsvinden bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en die zowel zal gaan over het ontwerp van ISA-norm (herzien in 2018), als over het ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) bij de ISA-norm.
 

Boekhoudkundige aangelegenheden

De Raad heeft de ontwerpbrieven goedgekeurd met betrekking tot de openbare raadpleging van de CBN.

Modellen van aanbestedingsdocumenten

De Raad heeft de aanpassing van de modellen van aanbestedingsdocumenten voor de aanstelling van een commissaris goedgekeurd.

Audithervorming

De Raad werd ingelicht over het feit dat het advies van de Raad van State betreffende het koninklijk besluit stage aan het Kabinet van de Minister van Economie werd overgemaakt.
De finalisatie van het koninklijk besluit betreffende het huishoudelijk reglement werd uitgesteld tot een latere datum.
 
Het ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit deontologie van 10 januari 1994 werd nog steeds niet gepubliceerd.
 

Betrekkingen met het College

De Raad werd ingelicht over de vooruitgang van de besprekingen over het protocol dat door het IBR en het College van Toezicht op de bedrijfsrevisoren moet worden ondertekend, en heeft de ontwerptekst waarvan ze kennis heeft genomen, goedgekeurd. Mandaat werd gegeven aan de Voorzitter en aan de Secretaris-generaal om de tekst met het College te finaliseren.

Adviezen, mededelingen en technische nota’s

De Raad heeft kennis genomen van een ontwerp van mededeling met betrekking tot het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening: herziening van de overeengekomen specifieke werkzaamheden (“agreed-upon procedures”) die met de FSMA werden uitgewerkt in het kader van het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen, en heeft dit ontwerp goedgekeurd. De “overeengekomen specifieke werkzaamheden” die met de FSMA werden uitgewerkt (Mededeling 2017/16) worden momenteel herzien en zullen binnenkort beschikbaar worden gesteld op de website van het IBR.
De Raad heeft kennis genomen van de antwoorden op de reacties ontvangen in het kader van de openbare raadpleging over het ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en (I)VZW’s, alsook de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO’s en (I)VZW’s. Hij heeft de aanpassingen die hiervan het gevolg zijn, goedgekeurd, zodat het aangepaste ontwerp aan het IAB kan worden overgemaakt en daarna ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.
 
De Raad keurt de mededeling betreffende een parlementaire vraag en antwoord over het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie goed.
 
De Raad wordt ingelicht over een hoorzitting die op 3 juli zal plaatsvinden bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en die zowel zal gaan over het ontwerp van ISA-norm (herzien in 2018), als over het ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) bij de ISA-norm.
 

Boekhoudkundige aangelegenheden

De Raad heeft de ontwerpbrieven goedgekeurd met betrekking tot de openbare raadpleging van de CBN.

Modellen van aanbestedingsdocumenten

De Raad heeft de aanpassing van de modellen van aanbestedingsdocumenten voor de aanstelling van een commissaris goedgekeurd.
 

Samenvatting van de werkzaamheden van de Strategische raad van het IBR van 21 en 22 juni 2018

 
Tijdens de Strategische raad werden onder andere de volgende punten besproken in aanwezigheid van de diensthoofden:
 
•    de governance van het IBR;
•    de impact van de hervorming van het ondernemingsrecht op het beroep van bedrijfsrevisor, hervorming vennootschapsrecht en andere actuele onderwerpen;
•    brainstorming over de normatieve strategie van het IBR;
•    de toekomstige evolutie van de financiering van het IBR.
 
Deze besprekingen, die er met name toe moeten leiden dat de belangen van de bedrijfsrevisoren worden verdedigd en het beroep aantrekkelijker wordt, zullen worden verdergezet.
 
Thierry DUPONT
Voorzitter
 
Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter

Commissie "Dienstverlening aan de leden": oproep tot kandidatuurstelling