22 augustus 2016

Algemene vergadering en VerkiezingenDe Algemene vergadering van 22 april 2016 heeft een nieuwe Voorzitter, T. DUPONT, een nieuwe ondervoorzitter, T. MEULEMAN, 6 Raadsleden van de Nederlandstalige taalrol, L. ACKE, D. KROES, D. SMETS, W. RUTSAERT, P. VAN IMPE en L. VERRIJSSEN, en 6 Raadsleden van de Franstalige taalrol, V. ETIENNE, H. FRONVILLE, P. LELEU, F. MAILLARD, E. MATHAY en R. VERMOESEN verkozen. In zijn midden heeft de Raad een Uitvoerend comité opgericht samengesteld uit de Voorzitter en de Ondervoorzitter van het Instituut en confraters V. ETIENNE en P. VAN IMPE, die instaat voor het dagelijks bestuur. De Raad benoemde tenslotte confrater E. MATHAY als penningmeester. De secretarissen van de Raad zijn confraters E. MATHAY en L. ACKE. De Algemene vergadering bevestigde zijn vertrouwen in het beleid van de Raad via de goedkeuring van de rekeningen afgesloten per 31 december 2015, de begroting 2016 en de kwijting verleend aan de Raad en de commissarissen.

Audithervorming


De Raad heeft begin mei 2016 voor de eerste maal kennis genomen van de ontwerpteksten in het kader van de omzetting van de Europese Auditrichtlijn van april 2014 en verordening van diezelfde datum.

Het gaat enerzijds om een ontwerpamendement (noodwet) voor wat betreft de bepalingen voorzien door de verordening en de opties die daarbij moeten worden gelicht vóór 16 juni 2016, datum van inwerkingtreding van de verordening. Meer specifiek gaat het om de aanduiding van de het toezichtorgaan, de externe rotatie en de werking van de tuchtinstanties. Anderzijds gaat het om een nieuwe bijzondere wet, die de wet van 22 juli 1953 en haar uitvoeringsbesluiten zal vervangen en aanpassingen aan het Wetboek van vennootschappen zal opnemen.

De Raad kon de huidige versie van de ontwerpteksten niet goedkeuren en heeft derhalve haar opmerkingen overgemaakt aan de vice-eersteminister K. PEETERS. Het Kabinet van de vice-eersteminister K. Peeters heeft vervolgens zijn akkoord gegeven om het IBR te laten vertegenwoordigen bij de verdere redactiewerkzaamheden aan de ontwerpteksten. I. MEUNIER, Adjunct-Secretaris-generaal van het IBR, werd hiertoe afgevaardigd, nadien bijgestaan door E. VANDERSTAPPEN, Diensthoofd juridische zaken van het IBR. Via deze vergaderingen kon het IBR haar opmerkingen inzake de ontwerpteksten meegeven en aangeven in welke mate deze desgevallend zouden kunnen worden aangepast. Deze opmerkingen waren vooral gebaseerd op (i) de beroepservaring van de bedrijfsrevisoren in de praktijkuitoefening van hun revisorale opdrachten, (ii) de gedurende jaren door her IBR verworven ervaring in de praktijk van kwaliteitscontroles en de vervolgingen van de bedrijfsrevisoren die schuldig zijn aan het niet naleven van normen of aan onwaardig gedrag, (iii) de bekommernis om gold-plating (overregulering) maximaal te beperken, en (iv) rekening houdende met gemaakte politieke keuzes.

Kwaliteitscontrole


De Raad heeft de leidraden kwaliteitscontrole 2016 goedgekeurd. Deze leidraden en de instructies die hierop betrekking hebben zijn beschikbaar op de website van het IBR. De Raad heeft het ontwerp van mededeling inzake het verloop van de kwaliteitscontrole 2016 goedgekeurd. Deze werd na akkoord van het Kabinet van de vice-eersteminister K. Peeters op de website van het IBR geplaatst.

De Raad heeft nota genomen van het feit dat de Kamer van verwijzing en instaatstelling de lijst van de kwaliteitscontroles 2016 heeft goedgekeurd. Normen, aanbevelingen en adviezen – De Raad heeft het ontwerp van mededeling “De externe rotatie van een bedrijfsrevisor in Wallonië” goedgekeurd. Deze is beschikbaar op de website van het IBR.

De Raad heeft een antwoord geformuleerd aan de Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten bij FOD Economie inzake de problematiek van de auteursrechten.

De Raad heeft zich gebogen over de opmaak van een model van ISA verslag te gebruiken in de politieke partijen en heeft dat model goedgekeurd. Dit modelverslag is beschikbaar op de website van het ICCI.

De Raad heeft kennis genomen van de samenvatting en de resultaten van de IFAC Global SMP Survey 2015.

Boekhoudkundige aangelegenheden


De Raad heeft een antwoord geformuleerd op de ontwerpadviezen van de CBN “Boekhoudkundige verwerking van de cross currency swap”, “Verenigingen en stichtingen: de roerende voorheffing” en “Schulden en vorderingen: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 67 KB W. Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015”.

Nationale vertegenwoordiging

De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben onder meer volgende contacten gehad: de jaarlijkse vergadering tussen het IBR, IREFI en FSMA waarbij de audithervorming centraal stond, een vergadering op het Kabinet van Minister LACROIX, Minister van begroting, ambtenarenzaken en administratieve vereenvoudiging, inzake het decreet van 17 december 2015 houdende wijziging van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid, en de rol van de bedrijfsrevisor, een vergadering met Mevr. VANDENBOSSCHE en heer COSAERT inzake de controle van de sociale balans, een vergadering met de HREB aangaande meerdere normatieve aspecten

Thierry DUPONT
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd