25 maart 2016

Audithervorming


De Raad heeft kennis genomen van het tweede advies van de Hoge Raad van de Economische Beroepen (HREB) aangaande de punten opgenomen in de Europese Richtlijn en Verordening die niet betrekking hebben op het publiek toezicht. Het advies is beschikbaar op de website van de HREB. De Raad steunt het advies en heeft commentaar geformuleerd op een beperkt aantal punten. De reactie van de Raad op dit advies werd overgemaakt aan de Minister.

Normen, aanbevelingen en adviezen


De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief met betrekking tot de noodzaak van het opnemen van een referentiekader voor het uitvoeren van de opdracht in het geval van een oordeelonthouding – rechtzetting van de vertaling van voorbeeld 5 van de in België van toepassing zijnde ISA 705, aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor, goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief “Toepassing van de ISA’s en de ISRE’s en praktische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde bijzondere opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen” goedgekeurd.De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief “Wijzigingen van het Vlaams Rekendecreet door het Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen – uitbreiding van de uitzondering op het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en oprichting van de Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen”, goedgekeurd

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief met betrekking tot de advocatenbevestigingen goedgekeurd.De Raad heeft het ontwerp van mededeling met betrekking tot de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn 2013/34 in het Belgisch recht, goedgekeurd.De Raad heeft het ontwerp van mededeling met betrekking tot de inschrijving van een nieuw bedrijfsrevisorenkantoor in het openbaar register en de gevolgen van een statutenwijziging in een bestaand bedrijfsrevisorenkantoor, goedgekeurd.

Boekhoudkundige aangelegenheden

De Raad heeft via de werkgroep IPSAS/EPSAS een antwoord geformuleerd aan de IPSASB betreffende de consultation paper: “Recognition and measurement of social benefits”.

De Raad heeft een reactie geformuleerd op het ontwerp van advies van de CBN omtrent “Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn."De Raad heeft een reactie geformuleerd op het ontwerp van advies van de CBN omtrent de boekhoudkundige verwerking van ontvangen subsidies voor de aankoop van activa die worden ter beschikking gesteld.

De Raad heeft een reactie geformuleerd op het ontwerp van advies van de CBN omtrent “Verenigingen en stichtingen: boekhoudkundige verwerking van meerjarige toekenningen”.Naar aanleiding van een brief van de Vice-Eerste Minister K. Peeters heeft de Raad een antwoord geformuleerd op de vragen omtrent de problematiek van de “excess profit ruling (EPR), onder meer het opnemen van de EPR in de toelichting van de jaarrekening en de rol van de commissaris.

Permanente Vorming

De Raad heeft het jaarlijks vormingsprogramma 2016-2017 goedgekeurd. Seminaries zullen worden georganiseerd rond de omzetting van de boekhoud- en auditrichtlijn, de hervorming van het boekhoudrecht; workshops zijn voorzien omtrent de praktische toepassingen ISQC1, alsook zeer praktijkgerichte ISA-seminaries. Mogelijks zal in 2016 de eerste e-learning module ter beschikking gesteld worden.

Nationale vertegenwoordiging


De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben onder meer volgende contacten gehad. Een vergadering met Vice-Eerste Minister K. PEETERS en H. LANNOY van het kabinet van Minister K. PEETERS inzake de audithervorming; Minister BORSUS onder meer inzake de toenadering van de instituten, de fraudebestrijding, het fiscaal advies en de administratieve vereenvoudiging; een vergadering met de NBB en her IREFI aangaande de audithervorming en de toekomstige examens tot erkenning door de NBB; een vergadering met de FSMA omtrent het wetsontwerp EMIR.

Daniel KROES
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd