19 juli 2016

Attractiviteit


Met het oog op een betere visibiliteit en attractiviteit van het beroep beslist de raad om een Jongerenraad op te richten “CAP 2025 vereniging van stagiairs en jonge bedrijfsrevisoren”. De praktische modaliteiten van deze Jongerenraad zullen worden bepaald tijdens het tweede semester.

Normen, aanbevelingen en adviezen


De Raad heeft het ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA’s in België goedgekeurd. Dit ontwerp van norm zal aan een openbare raadpleging worden onderworpen waarvan de datum zal bepaald worden in functie van de goedkeuring van het ontwerp van norm tot wijziging van de bijkomende norm aan de ISA normen van toepassing in België (art. 144, 9° Wetboek vennootschappen) die tevens aan een openbare raadpleging zal moeten worden onderworpen. De Raad heeft een antwoord geformuleerd op de “Invitation to comment IAASB – Enhancing Audit Quality in the Public Interest.”

Boekhoudkundige aangelegenheden


De Raad heeft een antwoord geformuleerd op de ontwerpadviezen van de CBN “De bepaling van de omzet van een franchisenemer”, “Verbeteringswerken aan gehuurde gebouwen”, “Verjaarde schulden”, “Verwerving van een bebost terrein” en “Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro”.

Internationale aangelegenheden en vertegenwoordiging


De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben volgende contacten gehad en vergaderingen bijgewoond: een vergadering binnen de Belgisch-Nederlandse gespreksgroep aangaande een stand van zaken in België en Nederland van de audithervorming alsook de impact van de digitalisering op het beroep. De Raad heeft een antwoord geformuleerd op de openbare raadpleging van Europese Commissie inzake de gedragsregels met betrekking tot niet-financiële informatie.

Publiek toezicht


In het kader van de werkzaamheden kwaliteitscontrole en toezicht heeft het IBR deelgenomen aan werkvergaderingen met de FSMA met het oog op uitwisseling van informatie inzake het verloop van de kwaliteitscontrole en het toezicht. In het verlengde van deze werkvergaderingen worden reflecties opgestart inzake de transitieperiode en de behandeling van de dossiers 2016.

Daniel KROES
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd