9 januari 2017

Samenvatting van de werkzaamheden:

  • van de bijzondere raadsvergadering van het IBR van 21 november 2016
  • van de gewone raadsvergadering van het IBR van 25 november 2016
  • van de bijzondere raadsvergadering van het IBR van 1 december 2016
 

Bijzondere raadsvergadering van het IBR van 21 november 2016

Normen

 
De Raad heeft het ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene internationale controlestandaarden (ISA's) in België en tot vervanging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België, goedgekeurd.
 
Dit ontwerp van norm werd op 23 november 2016 aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen voorgelegd.
 

Gewone raadsvergadering van het IBR van 25 november 2016

Audithervorming

Het wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren werd op 24 november 2016 in het Parlement gestemd en treedt in werking vanaf 1 januari 2017.
 
De Raad heeft zich gebogen over de praktische afspraken die meer bepaald met de FSMA en de KVI dienen te worden gemaakt om de overgang te vergemakkelijken.

Persbericht

De Raad heeft beslist om een persbericht uit te brengen over de audithervorming. Dit bericht kan worden geraadpleegd via de volgende link:

Koninklijk besluit Stage

De Raad heeft, in overleg met de voorzitter van de Stagecommissie, de krachtlijnen van het toekomstig koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor vastgelegd teneinde het beroep zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
 

Bijzondere raadsvergadering van het IBR van 1 december 2016

Normen

De Raad heeft het ontwerp van bijkomende (herziene) norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s) goedgekeurd. Dit ontwerp van norm zal, vóór het lanceren van de openbare raadpleging, ook nog aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen worden voorgelegd.
 

Gerechtsdeskundigen

De Raad heeft het ontwerp van mededeling betreffende het nationaal register voor gerechtsdeskundigen goedgekeurd. De mededeling kan worden geraadpleegd via de volgende link:

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd