15 november 2016

Audithervorming

Opheffing van het ACCOM

 
Het wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren heft paragraaf 10 van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen op.
 
Binnenkort zal het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (ACCOM) dus ophouden te bestaan. Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren zal de Raad van het IBR daarenboven niet meer bevoegd zijn voor het toekennen van een afwijking op grond waarvan bedrijfsrevisoren (overeenkomstig het bestaande artikel 13, § 3 van de wet van 22 juli 1953) tot bestuurder van een handelsvennootschap kunnen worden benoemd.
 
De afwijkingen, waarvan de modaliteiten nog moeten worden vastgesteld bij koninklijk besluit, zullen in de toekomst kunnen worden toegekend door het College (cf. artikel 29 van het wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren).
 
Daarom verzoekt de Raad de confraters die op het punt staan tot bestuurder van een handelsvennootschap te worden benoemd, om hun verzoek tot afwijking voor te leggen aan de Raad van 25 november 2016, zijnde de laatste Raad die dergelijke verzoeken zal behandelen. Het spreekt vanzelf dat elk verzoek tot afwijking betrekking moet hebben op een toekomstige situatie en niet gericht mag zijn op het regulariseren van een bestaande onverenigbare situatie.
 
Concreet kunnen vrijstellingsverzoeken per e-mail worden ingediend via het volgend adres: president@ibr-ire.be en dit vóór 21 november 2016.
 

Koninklijke besluiten

 
De werkzaamheden van het redactiecomité “audithervorming” op het kabinet van de vice-eersteminister K. PEETERS zijn nog aan de gang. Zij betreffen meer specifiek de koninklijke besluiten betreffende het huishoudelijk reglement van het IBR, de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren, de stage en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.
 

Jongerenraad

 
De Raad ontving ongeveer 60 kandidaturen voor de Jongerenraad, waaronder 20 leden werden benoemd.
 
Bij de samenstelling van deze nieuwe Raad werd rekening gehouden met de volgende parameters: de man/vrouw-pariteit, de taalpariteit, het evenwicht tussen de verschillende kantoren en geografisch (Brussel / Vlaanderen / Wallonië), de aanwezigheid van stagiairs en de leeftijdsgrens vastgesteld op 37 jaar.
 
De Raad is ingenomen met het enthousiasme voor dit initiatief. De eerste vergadering werd vastgelegd op 28 november 2016, onder het voorzitterschap van erevoorzitter Daniel KROES.

Voorziening voor groepsverzekering

 
De Raad heeft de Commissie Boekhoudkundige Aangelegenheden verzocht om bij de Commissie voor Boekhoudkundige Normen advies in te winnen over de waarderingsmethoden die voor de berekening van deze voorziening dienen te worden toegepast.
 

Internationale vertegenwoordiging

 
De Voorzitter, de Ondervoorzitter en de Secretaris-generaal hebben meer bepaald deelgenomen aan de algemene vergadering van de FIDEF die plaatsvond in Brussel op 27 september 2016, en aan het 71ste congres van de Franse OEC dat plaatsvond in Brussel van 28 tot 30 september 2016.
 
 
Thierry DUPONT
Voorzitter 

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd