4 juni 2018

Audithervorming

De Raad werd op de hoogte gebracht van het feit dat het koninklijk besluit m.b.t. de stage ter advies werd voorgelegd aan de Raad van State. Het koninklijk besluit m.b.t. het huishoudelijk reglement werd nog niet gefinaliseerd.

Adviezen, mededelingen en technische nota’s

De Raad heeft een mededeling goedgekeurd met betrekking tot het nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans.

De Raad heeft een mededeling goedgekeurd met betrekking tot de parlementaire vraag en antwoord over het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie.

Ontwerp van Protocol tussen het College en de Raad

De Raad heeft kennis genomen van het ontwerp van Protocol dat tussen het College en het IBR moet worden gesloten en heeft opmerkingen gemaakt, die meegedeeld zullen worden aan de vertegenwoordigers van het College.

Normatieve strategie

Binnen de Raad van het IBR werd een debat opgestart over de normatieve strategie om te bepalen wat onze normatieve aanpak zou moeten zijn voor de verschillende taken die door de wet aan de bedrijfsrevisoren worden toevertrouwd.

GDPR

De Raad werd op de hoogte gebracht van het feit dat een werkgroep GDPR zal opgericht worden samen met het College. Deze werkgroep zal zich buigen over de aspecten van de GDPR die onder andere betrekking hebben op het beheer van het openbaar register.

Algemene vergadering

De Raad heeft de slides samen met alle documenten die zullen worden voorgesteld tijdens de Algemene vergadering van 27 april 2018, doorgenomen en goedgekeurd.Thierry DUPONT
Voorzitter


Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter

Commissie "Dienstverlening aan de leden": oproep tot kandidatuurstelling