17 november 2015

Normen, aanbevelingen en adviezen

De Raad heeft de brochure “De ondernemingsraad en de economische en financiële informatie: 24 Praktische tips voor de bedrijfsrevisor, het ondernemingshoofd en de werknemersvertegenwoordigers” goedgekeurd. De verspreiding van deze brochure is voorzien voor eind november 2015 in samenwerking met de sociale partners.

De Raad heeft het ontwerp van mededeling inzake “De verplichting tot permanente vorming van de bedrijfsrevisoren”, goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van mededeling “Controle op de jaarrekeningen van entiteiten in de diamantsector conform de ISA’s”, goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van mededeling “Dematerialisatie van effecten – nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren”, goedgekeurd.

Boekhoudkundige aangelegenheden

De Raad heeft zijn commentaren geformuleerd betreffende het CBN-ontwerpadvies: “Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag op deze liquidatiereserve".

Publieke sector

De Raad heeft beslist om een studienamiddag met als thema “Publieke sector – Pouvoirs locaux: Best practices” te organiseren. Bij deze gelegenheid zou het de bedoeling zijn om de verschillende actoren van de publieke sector op Vlaams, Waals en Brussels niveau rond de tafel te brengen om de bestaande communicatiemogelijkheden, praktijkervaringen en beschikbare informatie uit te wisselen. Deze studienamiddag zal op 17 maart 2016 doorgaan.

Dienst Communicatie

De Raad heeft beslist om de rubriek “Vacatures” op de website van het IBR uit te breiden met voorstellen tot overname/overdracht van bedrijfsrevisorenkantoren.

De Raad besliste om een platform te creëren op de website van het IBR met betrekking tot “Evoluties inzake de audithervorming”. Via deze weg zullen de standpunten van de Raad, ontwerpwetteksten en andere regelgevende teksten, persartikels en FAQ’s consulteerbaar zijn, of zal kunnen worden doorverwezen naar andere externe bronnen. Dit platform zal weldra ter beschikking zijn.

Vorming
De deelname aan Forum for the Future op 26 november 2015 zal recht geven op een forfait van vier IBR-vormingsuren.

De vormingsuren voor deelname aan seminaries georganiseerd door het IREFI zullen voortaan tevens worden erkend als IBR-vormingsuren.

Commissies en werkgroepen
De Raad heeft naar jaarlijkse gewoonte de opgerichte werkgroepen en hun samenstelling geëvalueerd. Het mandaat van de volgende werkgroepen werd goedgekeurd en/of hernieuwd: de coördinatiecel PCAOB, de werkgroep Anti-witwassen, de werkgroep Ondernemingsraad, de werkgroep Controle van de BBC-jaarrekening (Beleids- en BeheersCyclus), de werkgroep Observatorium van de openbare aanbestedingen, de werkgroep Andere attesten, de werkgroep Commissarisverslag, de werkgroep Mutualiteiten, de werkgroep Bijzondere opdrachten, de werkgroep OISZ, de werkgroep Auteursrechten, de werkgroep Diamantsector, de werkgroep Basisnorm, de coördinatiecel Sole Practitioners, de werkgroep ISA & ISQC1, de werkgroep IPSAS, de werkgroep NGO, de werkgroep Politieke partijen en de werkgroep Think tank ESR 2010 (ICCI).

De Raad organiseert op vrijdag 27 november 2015 de jaarlijkse middaglunch ter gelegenheid van voormelde benoemingen en ter bedanking van alle leden van de werkgroepen.

In het kader van zijn werkzaamheden betreffende de “cap on liability” bevestigt de Raad dat de huidige omzendbrieven nog steeds van toepassing zijn. In de verbintenisbrieven zelf dient echter te worden vermeld dat deze i) worden verstrekt in het kader van het commissarismandaat en ii) de inhoud ervan ten minste gedeeltelijk gebaseerd is op de controlewerkzaamheden van de commissaris in het kader van de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening van de betrokken vennootschap. Elk kantoor dient zijn werkwijze en algemene voorwaarden uit te werken/vast te leggen.

De Raad is van oordeel dat alle bedrijfsrevisorenkantoren, met inbegrip van de heel kleine structuren, moeten worden gesensibiliseerd omtrent de absolute noodzaak om zich aan de passen aan de digitale revolutie. Daartoe werd een werkgroep “Digitale omschakeling” opgericht met als specifieke opdracht (i) het opstellen van een inventaris van de digitale ontwikkelingen binnen de kantoren, (ii) het bepalen van richtsnoeren voor de beroepsbeoefenaars met betrekking tot de te volgen ontwikkelingen en (iii) het opstellen van een communicatie- en bewustwordingsplan.

Nationale vertegenwoordiging
De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben volgende contacten gehad. Een vergadering met Ben BROECKX, Adviseur Ontwikkelingssamenwerking, inzake overleg met betrekking tot de vereenvoudiging en optimalisatie van het toezicht op de actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking (NGO’s), een tripartiete vergadering met de USS (Unie sociale secretariaten), de RSZ en het IBR inzake de uitwerking van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor aan de RSZ, een vergadering met Jean-Marc DELPORTE in het kader van de boekhoud- en audithervorming, en de deelname aan een studievoormiddag van het VBO “Nieuwe boekhoudkundige hervorming: revolutie of evolutie?”.

Internationale aangelegenheden en vertegenwoordiging
De Raad heeft zijn commentaren aan de IAASB medegedeeld met betrekking tot “Responding to Non-Compliance or Suspected Non-Compliance with Laws and Regulations” en met betrekking tot de Exposure Draft ISA 810 “Engagements to Report on Summary Financial Statements”.

De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben volgende contacten gehad: een vergadering met het Duitse IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) waarbij alle belangrijke aspecten betreffende de audithervorming werden besproken, deelname aan de FEE Members’ Assembly en een bilaterale vergadering met het ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) waarbij thema’s zoals de audithervorming, de toekomst van IFRS, SME/SMPs en de publieke sector werden besproken.

De Raad bespreekt een ontwerp van raamakkoord met de ONEC (Ordre national des Experts-comptables) van de Democratische Republiek Congo teneinde de verdere ontwikkeling van het beroep van accountant en bedrijfsrevisor te bevorderen.

Gezamenlijke vergadering met de Raad van het IAB
De Raden van het IBR en het IAB hebben op 23 oktober 2015 hun traditionele gezamenlijke halfjaarlijkse vergadering gehouden. De Voorzitters van beide instituten hebben het Canadees model betreffende een geüniformeerd accountantsberoep en auditberoep voorgesteld en de Ondervoorzitters hebben verslag uitgebracht van de vergadering met de HREB inzake het ontwerp van aanbeveling inzake de opdrachten in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO). Ten slotte werd overleg gepleegd aangaande de organisatie van het Franse “Congrès de l’ordre français des experts-comptables” te Brussel in september 2016 en de gevolgen daarvan voor de Belgische instituten. 

Kalender van de bedrijfsrevisor
Met het oog op de naleving van de administratieve verplichtingen ten aanzien van het IBR heeft de Raad een kalender opgemaakt die daarvan een overzicht geeft. Deze kalender zal ter beschikking worden gesteld op de website van het IBR.

Daniel KROES
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd