10 april 2015

Normen, adviezen en omzendbrieven – De Raad heeft het ontwerp van aanbeveling (Interinstituten) inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van artikel 10, vijfde lid, artikel 12, § 1, vijfde lid, en artikel 17, §2, 5° en 6° van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen goedgekeurd. De openbare raadpleging werd op 6 maart gelanceerd nadat de Raad van het IAB en het BIBF tevens hun goedkeuring hadden gegeven. Deze openbare raadpleging loopt tot 6 mei 2015. Evenwel, in het kader van voormelde raadpleging werden de Voorzitters van de rechtbanken van koophandel aangesproken en uitgenodigd op een vergadering die zal doorgaan op 30 april. Rekening houdende met de tijdspanne tussen deze vergadering en de afloop van de openbare raadpleging werd de termijn van de openbare raadpleging met één maand verlengd, met name tot 6 juni 2015.

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief met betrekking tot de Afspraken over single audit: audit rekeningen 2014 Vlaamse Overheid, goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen, goedgekeurd. Binnen deze context zullen specifieke “guidelines” worden ontwikkeld. De modelverslagen werden ter beschikking gesteld via de website van het ICCI.
 
De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief met betrekking tot de impact van de ISA’s en de ISRE’s op de andere normen van het IBR, goedgekeurd.
 
De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief “Richtlijnen van de CWaPE betreffende de methodologische nota en de commissarisverslagen vereist in het kader van de voorlopige tariefmethodologie met betrekking tot aardgas en elektriciteit van toepassing op distributienetbeheerders actief in Wallonië voor de jaren 2015 en 2016”, goedgekeurd.
 
De Raad heeft het ontwerpadvies inzake de toepassing van artikel 10 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen door de commissaris, goedgekeurd.
 
De Raad heeft het ontwerp van mededeling “Rekendecreet – gebruik van een verkort rapporteringsjabloon jaarrekening” goedgekeurd.
 
De Raad heeft het ontwerpbericht “Toepassing van de Europese Verordening EMIR (de Europese Verordening nr. 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, kortweg “Verordening EMIR” genoemd) op de niet-financiële ondernemingen die derivatencontracten afsluiten: Rol van de commissaris”, goedgekeurd.
 
De Raad heeft zich gebogen over de problematiek van de controles van entiteiten die gebruik maken van een serviceorganisatie, zoals een sociaal secretariaat en heeft beslist dit thema op te nemen in zijn FAQ’s met betrekking tot de toepassing van ISA’s en ISQC1 (binnenkort toegankelijk via de website van het ICCI).
 
Publieke sector – De Raad verwijst naar de mededeling van 6 maart 2015 inzake het lanceren van het Observatorium van de openbare aanbestedingen, een nieuwe dienst van het IBR waarbij alle vragen over het opstellen van een bijzonder bestek kunnen worden gericht aan dit Observatorium.
 
De Raad heeft een bundel van drie model commissarisverklaringen “opdracht van commissarissen van Vlaamse Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) en Autonome Provinciebedrijven (APB’s)”, goedgekeurd. Het gaat om het commissarisverslag over de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC), het commissarisverslag inzake de controle op de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) en het commissarisverslag over de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC). Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.
 
Toegang tot het beroep – De Raad heeft het ontwerp van bericht met betrekking tot de afschaffing van het gebruik van enig referentiewerk tijdens de examens, met ingang vanaf 1 juli 2015, goedgekeurd.
 
In het kader van de aantrekkelijkheid van het beroep, heeft de Raad, zoals aangekondigd in zijn werkzaamheden van december 2014, een ontmoeting gehad met de Hoge Raad voor de Economische Beroepen teneinde de reflecties inzake het spreiden van de toelatingsexamens over de duur van stage, het groeperen in blokken van de toelatingsexamens, het vereisen van een gemiddeld aantal ECTS (Europees systeem voor het verzamelen en overdragen van studiepunten) per blok en het wegwerken van overlappingen tussen toelatingsexamens en stage-examens, te bespreken.
 
Boekhoudkundige aangelegenheden – De Commissie Boekhoudkundige Aangelegenheden heeft zijn opmerkingen geformuleerd inzake het ontwerpadvies van de CBN van 4 maart 2015 “Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve”.
 
Non-profit – De Raad heeft een modelverslag goedgekeurd dat de basis zal vormen voor de verdere onderhandelingen met de belanghebbende partijen, met name de RSZ en de Unie der Sociale secretariaten.
 
De Raad heeft zijn goedkeuring verleend aan een door de Commissie Non-profit geformuleerd verzoek om advies gericht aan de CBN betreffende een aangelegenheid die verband houdt met de boekhoudkundige verwerking van de aan verenigingen toegekende meerjarige subsidies en een aantal overwegingen inzake de omzetting van vzw's in VSO's.
 
De Raad heeft kennis genomen van het initiatief van de Commissie Non-profit om een brief van steun te sturen aan de auteurs van het voorstel van resolutie tot administratieve vereenvoudiging van de openbaarmaking op de griffie, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921. Sinds de hervorming van 2002 moeten de vzw's immers hun statuten en jaarrekeningen neerleggen ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Door de logge administratieve procedure inzake de openbaarmaking op de griffie van de rechtbanken en het ontoereikend eenvormig optreden van de griffies ter zake worden de vzw's echter met talrijke praktische problemen geconfronteerd.
 
Anti-witwaswetgeving – In februari 2015 heeft de FATF het verslag over de wederzijdse evaluatie van België (fase IV) met betrekking tot de doeltreffendheid van het stelsel ter bestrijding van witwassen van geld, financiering van terrorisme en proliferatie, aangenomen. Dit verslag wordt half april gepubliceerd. België heeft van de FATF de beoordeling “gematigd” gekregen, hetgeen inhoudt dat België gedurende een periode van vijf jaar een jaarlijks opvolgingsverslag moet indienen, teneinde de FATF te informeren omtrent de jaarlijks geboekte vorderingen met betrekking tot de in de evaluatie geformuleerde bezwaren. De twee belangrijkste klachten geuit met betrekking tot de economische beroepen zijn (i) het ontbreken van een sectorale risicoanalyse en (ii) een ontoereikend aantal sancties uitgesproken door de bevoegde organen van de Instituten, overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 
Nationale vertegenwoordiging – De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben, in het kader van de lopende hervormingen inzake de Europese boekhoud- en auditrichtlijnen, hun contacten verdergezet. Vergaderingen werden georganiseerd met de heer Jean-François WUILLAUME, Adviseur KMO Cel van het kabinet van Minister Willy BORSUS, met de Minister van Financiën, de heer Johan VAN OVERTVELDT; met Jean-Paul Servais, Voorzitter van de FSMA, en met de nieuwe gouverneur van de NBB, de heer Jan SMETS.
 
Kwaliteitscontrole – De Raad heeft de jaarlijkse lijst van de kwaliteitscontroles 2015 goedgekeurd. Deze zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Kamer van verwijzing en instaatstelling. Onder voorbehoud van voormelde goedkeuring werden de procedures tot individuele aankondiging reeds gestart. De Raad herinnert er aan dat de Commissie Kwaliteitscontrole twee identieke vormingsdagen organiseert op 28 april en 4 mei 2015. Deze vormingsdagen zijn toegankelijk voor alle bedrijfsrevisoren.
 
Jaarrekening en activiteitenverslag 2014 – De Raad heeft de jaarrekening 2014, die afsluit met een overschot, vastgesteld. Hij heeft ook zijn jaarlijks activiteitenverslag goedgekeurd.
 
Daniel KROES
Voorzitter
 
Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd