13 maart 2017

Audithervorming

De Raad heeft zijn werkzaamheden met betrekking tot het koninklijk besluit  betreffende de stage en het koninklijk besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het IBR voortgezet.

De Raad heeft ook een advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het openbaar register, zoals voorbereid door het Comité Wetgevende werkzaamheden, goedgekeurd.

Verder heeft de Raad kennis genomen van de samenstelling van het Comité van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren:

  • de heer Robert PEIRCE, in de hoedanigheid van voormalig bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon, die intussen, op zijn verzoek, uit zijn functie werd ontheven en vervangen door mevrouw Bénédicte VESSIÉ (via KB van 24 februari 2017), en mevrouw Sadi PODEVIJN, in de hoedanigheid van deskundige die geen bedrijfsrevisor is geweest (via KB van 16 januari 2017);
  • de heer Grégory DEMAL, lid van het directiecomité van de FSMA, en mevrouw Greet ‘t JONCK, directrice van de FSMA (via KB van 30 januari 2017);
  • de heer Jo SWYNGEDOUW, adjunct-directeur bij de NBB en de heer Jean HILGERS, lid van het directiecomité van de NBB (via KB van 30 januari 2017).

De heer Hein LANNOY zal de functie van Secretaris-generaal van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren waarnemen.

EMIR

De Raad heeft de mededeling “EMIR – Wet van 25 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen: nieuwe verplichtingen en nieuwe opdrachten voor de commissaris” goedgekeurd. Deze mededeling kan worden geraadpleegd via de volgende link
 

Voorafgaandelijke goedkeuring van de vormingsprogramma's

De Raad heeft een bericht betreffende de voorafgaandelijke goedkeuring van de door de bedrijfsrevisorenkantoren georganiseerde vormingsprogramma’s goedgekeurd. Dit bericht kan worden geraadpleegd via de volgende link

Vormingsprogramma 2017-2018

De Raad heeft het vormingsprogramma 2017-2018 zoals opgesteld door de Commissie Vorming, voorgezeten door mevrouw Gisèle VANDEWEERD, goedgekeurd.

Wekgroep politieke partijen

Naar aanleiding van het advies van het Rekenhof betreffende de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2015), werd beslist om de werkgroep “politieke partijen” te heractiveren; deze zal worden voorgezeten door de heer Luis LAPERAL.

 

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd