14 januari 2015

Normen, adviezen en omzendbrieven

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief met betrekking tot de overeengekomen specifieke procedures bij de controle van de jaarlijkse aangifte door een onderneming (verpakkingsverantwoordelijke) aan VAL-I-PAC, goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van mededeling met betrekking tot de dematerialisatie van effecten – nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van advies met betrekking tot de analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura goedgekeurd.

De Raad heeft zich gebogen over het bestaand normatief kader van het IBR teneinde te bepalen hoe het verder moet worden aangevuld (meer bepaald voor de opdrachten die geen controle van financiële overzichten betreffen), alsook over het ontwerp van mededeling betreffende de toepassing van de ISA’s voor de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014 en de impact ervan op de algemene controlenormen. Een overzicht zal worden gemaakt inzake het van toepassing zijnde referentiekader naarmate er sprake is van een commissarisopdracht of een bijzondere opdracht (met inbegrip van richtlijnen die noodzakelijk zijn om aan te geven of een volkomen controle of een beperkt nazicht dient te worden uitgevoerd).

De Raad heeft van gedachten gewisseld over de problematiek inzake het te bekomen verslag over de administratieve organisatie en de interne controle van sociale secretariaten overeenkomstig ISAE 3402 (serviceorganisatie).

Na overleg met de Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft de Raad beslist om een aanbeveling uit te werken inzake de wet op de continuïteit der ondernemingen. Deze aanbeveling zal aan een openbare raadpleging worden onderworpen. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijke tekst met het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

Publieke sector

De Raad heeft kennis genomen van het Protocol Rekendecreet, dat betrekking heeft op de afspraken over single audit (audit van de rekeningen 2014 van de Vlaamse overheidssector). De problematiek met betrekking tot  het overmaken van de management letter, zoals opgesteld door de bedrijfsrevisor naar aanleiding van zijn audit werd ook aangekaart. Dit onderwerp zal verder worden besproken binnen een werkgroep samengesteld uit deskundigen uit de overheidssector.

Stage

De Raad heeft kennis genomen van de resultaten van de bekwaamheidsexamens van de laatste 5 jaar. Het slagingspercentage bedraagt 44%. De Stagecommissie heeft in dat verband besloten om, waar nodig en tijdens het verloop van de stage, een tussentijdse evaluatie met de stagiair te organiseren.

In het kader van de aantrekkelijkheid van het beroep heeft de Raad zich tevens gebogen over de eerste reflecties geformuleerd door de werkgroep “Herziening K.B. van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor”. Het voortaan spreiden van de toelatingsexamens over de duur van stage en het wegwerken van overlappingen tussen toelatingsexamens en stage-examens is een mogelijke wijziging. Andere mogelijke wijzigingen moeten nog verder worden onderzocht. In een later stadium van het project zullen de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de stage worden voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Communicatie

Eind december 2014 werd de “IBR LinkedIn discussiegroep” gelanceerd. Deze groep is gesloten, dit wil zeggen enkel toegankelijk voor bedrijfsrevisoren, stagiairs en personeelsleden van het IBR.

Vanaf 2015 zal een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief worden gelanceerd met als doel de verschillende communicaties van het IBR meer te centraliseren.

Vorming

De Raad heeft zich gebogen over de problematiek van de aanwezigheid van de confraters op de door het Instituut georganiseerde vormingen. Een mededeling hieromtrent zal in 2015 door de Raad worden meegedeeld aan de bedrijfsrevisoren.

Nationale vertegenwoordiging

De Raad heeft kennis genomen van de regeerakkoorden. De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben sindsdien contacten gehad met de heer Kris PEETERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, met de heer Daniel BACQUELAINE, Minister van pensioenen, met het kabinet van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de heer Rudi VERVOORT, met het kabinet van de Waalse Minister van begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, de heer Christophe LACROIX, met het kabinet van de Minister van begroting, openbare dienstverlening en administratieve vereenvoudiging van de Franse Gemeenschap, de heer André FLAHAUT, met het kabinet van Brussels Minister de heer Guy VANHENGEL bevoegd voor Financiën, Begroting en ontwikkelingssamenwerking, met het kabinet van de Vlaamse viceminister van Begroting, Financiën en Energie, mevrouw Annemie TURTELBOOM en met Febelfin. Bij die gelegenheid werden de verschillende regeerakkoorden onderzocht en werd de zienswijze van het beroep met betrekking tot de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn, de audithervorming en de controle van de overheidssector besproken.

De Raad zal voorstellen om samen met de FOD Economie en het kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, een werkgroep op te richten om samen te werken aan de voorbereidende teksten in verband met de omzetting van de Europese Auditrichtlijn en verordening.

Internationale vertegenwoordiging

Met de ledenvergadering van de FEE van 17 december 2014 beëindigde André KILESSE, Erevoorzitter van het IBR, zijn mandaat als Voorzitter van de FEE. De Raad dankt hem voor zijn inbreng voor het beroep. De Raad heeft beslist om zijn lidmaatschap tot de Groep van Edinburgh verder te zetten. Deze groep, die bedoeld is om aanbevelingen te formuleren voor de organen van de IFAC, hergroepeert een aantal instituten en besteedt bijzondere aandacht aan de specifieke behoeften van de audit van KMO’s en van kleinere revisorenkantoren. Voorzitter Daniel KROES en Erevoorzitter Michel DE WOLF vertegenwoordigen het IBR binnen de Groep van Edinburgh.

Overzicht van de regionale ontmoetingen 2014

De Raad heeft de opmerkingen ingezameld naar aanleiding van de in 2014 tussen confraters georganiseerde regionale ontmoetingen geanalyseerd en stelt voor om de organisatie van de regionale ontmoetingen 2015 te behouden onder de aangepaste formule (vrije thema’s). De data van de regionale ontmoetingen 2015 zullen later worden meegedeeld.

Ontwerpbegroting 2015

De Raad heeft de ontwerpbegroting vastgelegd die aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd. In deze fase wordt verwacht dat de bijdragen niet zullen worden gewijzigd behoudens met betrekking tot de aanpassing van de vaste bijdragen aan de inflatie.

Daniel KROES
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd