24 september 2018

Audithervorming

De Raad werd ingelicht over de inhoud van het wetsontwerp nr. 3143/006 houdende diverse bepalingen inzake Economie aangenomen in plenaire vergadering van de Kamer op 19 juli 2018 en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Dit wetsontwerp wijzigt de wet van 7 december 2016.

De Raad werd ingelicht over het feit dat het koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor op 17 augustus 2018 goedgekeurd werd en binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zal worden.

Betrekkingen met het College

De Raad heeft het ontwerpprotocol goedgekeurd dat getekend zal worden door het IBR en het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. Dit protocol zou op 12 september 2018 moeten ondertekend worden door de Voorzitster van het College en door de Voorzitter van het IBR.

De Raad werd ingelicht over het feit dat er een bijeenkomst tussen het College, het IAB en het BIBF heeft plaatsgevonden op 31 juli 2018 met als onderwerp de AML-kwaliteitscontrole van kantoren met leden in de verschillende instituten, alsook de kwaliteitscontrole van beroepsbeoefenaars die lid zijn van beide instituten. Een vertegenwoordiger van het IBR was aanwezig bij deze bijeenkomst.

Normatieve strategie

De Raad heeft het ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijke voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen goedgekeurd, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze norm door de Raad van het IAB. Dit ontwerp van norm zal vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en aan de Minister. Bovendien heeft de Raad besloten om de reacties die het IBR ontvangen heeft op het ontwerp van norm tijdens de openbare raadpleging, op de website van het IBR te publiceren.

De Raad werd ingelicht over het feit dat de HREB een brief gestuurd heeft naar de Minister van Economie, de heer Kris PEETERS, om hem op de hoogte te brengen van de beslissing om het ontwerp van ISA-norm (herzien in 2018) en het ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) bij de ISA-norm goed te keuren.

De Raad heeft het ontwerp van AML-norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 en het ontwerp van antwoord van het IBR op de openbare raadpleging goedgekeurd. Dit alles zal naar de HREB en naar de Minister van Economie gestuurd worden, waarna het op de website van het IBR gepubliceerd zal worden. Aangezien het College bijzondere belangstelling heeft getoond voor dit onderwerp, zal het ook op de hoogte gebracht worden.

Adviezen, mededelingen en technische nota’s

De Raad heeft kennis genomen van een ontwerp van mededeling betreffende de collectieve polis ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid en de verzekeringspolis voor cyberrisico’s goedgekeurd.

De Raad heeft een ontwerpadvies betreffende de deontologie goedgekeurd. Dit advies zal echter pas gepubliceerd worden bij de opheffing van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren.

De Raad heeft een ontwerp van mededeling betreffende de opheffing van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm goedgekeurd.

Boekhoudkundige aangelegenheden

De Raad, die op 2 juli 2018 ad hoc is samengekomen, heeft de kandidatuur van twee leden van de Raad van het IBR om in de CBN te zetelen, goedgekeurd. De Minister van Economie zal echter slechts één van de twee kandidaturen weerhouden.

Client event

De Raad heeft het programma van het evenement van 22 november 2018 “BV’s in het nieuwe Wetboek van vennootschappen, een buitenkans: vraag het aan uw bedrijfsrevisor” en de modaliteiten voor de uitnodiging van de bedrijfsrevisoren en hun klanten goedgekeurd.

IFAC Strategic Plan

De Raad heeft het antwoord op het strategische plan van IFAC voor 2019-2020 goedgekeurd.

FIDEF

De Raad heeft besloten om de kandidatuur van de Voorzitter van het IAB om in de Raad van Bestuur van de FIDEF en in het Bureau van de FIDEF te zetelen tijdens de periode 2018-2020, te steunen.


Thierry Dupont
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd

We moeten ons opnieuw als opiniemaker positioneren

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter