29 november 2013

 Werkzaamheden en begroting IREFI –

In het kader van een nauwere samenwerking tussen het IBR en het IREFI brachten de Voorzitter en Ondervoorzitter van het IREFI, F. VERHAEGEN en J-F. HUBIN, verslag uit omtrent de door het IREFI uitgevoerde werkzaamheden, ten dienste van het beroep. Beide instituten pleiten onder meer voor een intensievere uitwisseling van informatie en het delen van mededelingen en modelverslagen.

Publiek toezicht –
De Raad werd door Minister Vande Lanotte geraadpleegd omtrent een ontwerpakkoord (“Statement of protocol”) tussen de PCAOB en de Kamer van verwijzing en instaatstelling. In haar antwoord aan de Minister wordt bevestigd dat de Raad voormeld protocol ondersteunt in het algemeen belang van het beroep, evenwel worden een aantal aandachtspunten opgemerkt met betrekking tot de omzetting in de praktijk van een aantal bepalingen, het ongunstig advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de uitwisseling van bepaalde persoonsgegevens met de PCAOB en het vastleggen van specifieke werkmodaliteiten met de autoriteiten van derde landen.

Commissies en werkgroepen –
Na een algemene oproep tot kandidatuurstelling werden de werkgroepen samengesteld met inachtneming van de specificiteiten eigen aan elke werkgroep. De mandaten van deze werkgroepen treden in werking op 1 oktober 2013 en vervallen op 30 september 2014 en zijn verlengbaar.

Electronische facturatie –
De Raad heeft het protocol betreffende het promoten van de electronische facturatie goedgekeurd. Dit protocol werd gesloten tussen de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging en de Minister van begroting enerzijds en de 3 instituten anderzijds.

Gerelateerd