5 december 2013

Kwaliteitscontrole –
In het kader van een snellere afwikkeling van de kwaliteitscontrole en dus ook een snellere opvolging van de vastgestelde tekortkomingen stelt de Commissie kwaliteitscontrole de bedrijfsrevisoren sinds begin 2013in kennis van haar voorstel van beslissing aan de Raad en de Kamer van verwijzing en instaatstelling. Deze snellere kennisgeving zal de bedrijfsrevisoren toelaten om zonder verwijl rekening te houden met de weerhouden punten en aldus op een snellere manier de kwaliteit van hun werkzaamheden aan te passen en te verbeteren.

Internationale ontwikkelingen –

De Raad heeft een antwoord geformuleerd op de IAASB Exposure Drafts onAuditor’s Reportingwaarin voornamelijk volgende standpunten werden verdedigd. De Raad ondersteunt het standpunt tot invoeging van een nieuwe rubriek in het commissarisverslag over de jaarrekening van genoteerde vennootschappen mbt de rapportering inzake “Key Audit Matters” over het lopende boekjaar. Dit conceptstemt immers overeen met de behoefte van de lezer om te beschikken over meer informatie inzake de audit en materies die door de bedrijfsrevisor worden meegedeeld aan diegenen belast met governance. De Raad ondersteunttevens een principle-basedreferentiekader voor deze “Key Audit Matters” zodat de bedrijfsrevisor de mogelijkheid heeft deze te bepalen in functie van de specificiteit van deentiteit. Het is volgens de Raad evenwel noodzakelijk dat de betrokken ISA (New ISA 701) duidelijk aangeeftin welke mate de geïdentificeerde “Key Audit Matters” moeten worden beschreven (niveau van details). De Raad bevestigt bovendiendat slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan geopteerd worden om geen melding te maken van “Key Audit Matters” en dat het desgevallend niet de bedoeling is om de aan-of afwezigheid van “Key Audt Matters” te certificeren. Voormelde nieuwe paragraaf doet geen afbreuk aan de invoeging van een paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden (“emphasis of matter paragraph”)en/of een paragraaf inzake andere aangelegenheden (“other matter paragraph”).

Europese ontwikkelingen –

De Raad heeft kennis genomen van het Voorstel van Europese richtlijn tot wijziging van de vierde en zevende Europese richtlijnen inzake de publicatie van niet financiële informatie en informatie met betrekking tot diversiteit. De Raad blijft deze ontwikkelingen nauw opvolgen.

Normen, adviezen en omzendbrieven –
De Raad heeft het ontwerp van norm inzake de controle van fusie-en splitsingsverrichtingen van vennootschappen goedgekeurd. Deze ontwerp van norm zal, wegens de aangebrachte aanpassingen, opnieuw aan een openbare raadpleging worden onderworpen, evenwel gedurende een beperkte termijn van 10 dagen.

Nadat de Raad het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQC1 in België van 28 november 2012 tot 28 januari 2013 aan een openbare raadpleging heeft onderworpen en de nodige aanpassingen ingevolge deze raadpleging heeft doorgevoerd, heeft de Raad voormelde ontwerp van norm goedgekeurd en zal deze overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief betreffende het Vlaams Rekendecreet –referentiekader voor de controle van het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van financiële rapportering en het formuleren van aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake organisatiebeheersing in de management letter–goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief inzake de specifieke vereiste werkzaamheden die in het verslag over deinbreng in natura van de vordering als gevolg van de uitkering van de reserves, in toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde procedure, moeten worden toegelicht, goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van begeleidingsplan inzake de invoering van de ISA’s in België –versie 31 oktober 2013, goedgekeurd en zal dit overmaken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Commissies en werkgroepen–

De Raad besliste om de werkgroepen Hoge Scholen (onder toezicht van de Commissie Publiek sector), mutualiteiten (onder toezicht van de Commissie beroepsnormen) en bijzonder opdrachten (onder toezicht van de Commissie Beroepsnormen) op de te richten. De samenstelling wordt later bepaald

Gerelateerd