22 september 2015

Kwaliteitscontrole – De Raad heeft de leidraden voor de kwaliteitscontroles 2015 goedgekeurd. Doorgaans zullen er slechts 2 leidraden zijn, die fungeren als verslag van de inspecteur, met name boek 1 inzake de organisatie van het kantoor en boek 2 inzake de dossiercontrole. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op het feit dat boek 1 fundamenteel werd aangepast rekening houdende met de invoering van ISQC1 voor alle revisorenkantoren. Verder zal Boek 2 enkel nog het accent leggen op de uitvoering van de controlewerkzaamheden overeenkomstig de ISA’s. Deze leidraden zijn beschikbaar op de website van het IBR en meer gedetailleerde informatie inzake de organisatie en het verloop van de kwaliteitscontrole is beschikbaar op de website.


Normen, adviezen, omzendbrieven en mededelingen – De Raad heeft het ontwerp van mededeling inzake “Sensibiliseringscampagne betalingsfraude: Hoe kunnen ondernemingen zich wapenen?”, goedgekeurd.

De Raad heeft kennis genomen van de nieuwe FAQ’s ISA, ISRE en ISQC1 en de betrokken antwoorden geformuleerd in samenwerking met de Commissie normen en de Commissie SME/SMP. Deze zijn beschikbaar op de website van het ICCI onder de rubriek FAQ.

De openbare raadpleging omtrent het ontwerp van aanbeveling inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen werd beëindigd op 6 juni 2015. De Raad heeft kennis genomen van de ontvangen commentaren op de openbaar raadpleging en zal overleg plegen met het IAB en het BIBF om indien nodig de ontwerp aanbeveling aan te passen alvorens deze ter goedkeuring voor te leggen aan de HREB en de Minister.

De Raad heeft het ontwerp van mededeling inzake de werking van het Belmed platform goedgekeurd. De revisoren met een mediatieopleiding worden uitgenodigd om zich in te schrijven.

De Raad heeft kennis genomen van de “Interinstituten” mededeling inzake de checklist “Beste praktijken voor KMO’s”.


Wettelijke aangelegenheden – De Raad heeft kennis genomen van de wet van 10/04/2014 tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen. Deze wet zal uiterlijk inwerking treden op 1/12/2016. De deskundigen die vóór de inwerkingtreding werkzaam waren bij de bevoegde gerechtsorganen zullen gedurende 5 jaar kunnen genieten van overgangsmaatregelen (d.w.z. principieel tot 1/12/2021). De Raad zal navraag plegen binnen het beroep teneinde de revisoren te identificeren die sporadisch opdrachten als gerechtsdeskundige uitvoeren en die desgevallend wensen opgenomen te worden in dit nationaal register.


Nationale vertegenwoordiging – De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben in juni volgende contacten gehad. Een vergadering met Bart STALPAERT, adjunct-directeur Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, waarbij voornamelijk de mogelijke rol van de bedrijfsrevisor in de strijd tegen de sociale fraude werd besproken. Deelname aan een studiedag, georganiseerd door de FOD Economie, met betrekking tot de omzetting van de Europese richtlijn inzake niet-financiële informatie.


Internationale vertegenwoordiging – De Raad heeft het ontwerp van antwoord op de vragenlijst van de IFAC “IFAC Member Compliance Program Strategy Consultation” goedgekeurd.

Een vergadering “Public Sector Group” van de FEE heeft plaatsgehad waarbij een document handelend over de “compliance audit” in de publieke sector werd besproken. Deze zal weldra ter beschikking zijn op de website van de FEE.

Het Instituut heeft tevens deelgenomen aan de jaarlijkse “FEE Audit Conference” met als thema “Long Term Vision and Short Term Challenges”, waarbij de volgende topics werden besproken (i) de verwachtingen van de stakeholders ten aanzien van de auditor, (ii) de technologische evoluties en de impact daarvan op de noodzakelijke aanpassingen binnen de revisorenkantoren, (iii) perspectieven vanwege de PCAOB, (iv) auditkwaliteit als kernelement voor de toekomst van de  audit, (v) het versterken van de toegevoegde waarde van de audit, (vi) bijdrage van de audit tot de kapitaalmarkt en ten slotte (vii) de audithervorming.

Jaarlijkse strategische vergadering – Op 24 en 25 juni heeft de Raad een strategische vergadering gehouden te Feluy, met de deelname van de kaderleden van het Instituut. Volgende thema’s werden aangekaart waaruit een aantal actiepunten en of beslissingen naar voor kwamen:


De audithervorming
, met als voornaamste weerhouden principes (i) het advies van de HREB afwachten alvorens verder actie te nemen omtrent het toekomstig model van publiek toezicht, (ii) verder verdedigen van het principe “an audit is an audit”, (iii) de definitie van de OOB’s niet uitbreiden, (iv) de mogelijkheid nagaan tot het herbekijken van de one-to-one regel en (v) de optie lichten inzake uitoefening van non-auditdiensten.

Potentiële synergiën tussen de instituten
. Vandaag delen het IBR en het IAB de
kantoren. Er zijn ook, in beperkte mate, gemeenschappelijke activiteiten. Formeel komt het Interinstitutencomité op kwartaalbasis samen. De vraag stelt zich of er, in de toekomst, verdere integratie tussen het IAB, het BIBF en het IBR nodig is. De drie instituten blijven in contact om een eventuele verdere samenwerking te bespreken.

De impact van de hervorming van het vennootschapsrecht op de opdrachten van de bedrijfsrevisoren, met als voornaamste actiepunten (i) de tabel met het overzicht van het Belgisch en mogelijks internationaal normatief kader finaliseren met het oog op communicatie naar het beroep, (ii) het voorbereiden van nieuwe wetteksten in het kader van de audithervorming om deze aan te passen aan de formulering van de internationale standaarden en (iii) het opstarten van een reflectie over de inhoud van de nieuwe opdrachten die in de toekomst mogelijks kunnen worden ingevoerd via het nieuw Wetboek van vennootschappen.

  1. De evoluties inzake kwaliteitscontrole sinds de invoering van de ISQC1, met als voornaamste actiepunten (i) contact opnemen met de HREB teneinde een eensluidend advies te bekomen waardoor de toepassing van een steekproef van het aantal individueel uit te voeren controles kan worden uitgebreid naar andere revisorenkantoren dan enkel deze met minstens 10 bedrijfsrevisoren die het kantoor rechtmatig kunnen vertegenwoordigen, en (ii) de kwaliteitscontrole op niveau van het netwerk organiseren wanneer dit netwerk gemeenschappelijke procedures en een intern systeem van kwaliteitscontrole heeft..

  2. De problematiek van de lage erelonen (ook binnen de publieke sector), met als voornaamste actiepunten (i) werk maken van de volledigheid van de mandaatmeldingen, (ii) het voeren van een sectoraal onderzoek binnen de Commissie van toezicht met betrekking tot ziekenhuizen en sociale huisvestingsmaatschappijen en (iii) contact opnemen met de sector van de ziekenhuizen, sociale huisvestingsmaatschappijen en de scholen om de aandacht te vestigen op het belang van een revisorale opdracht.

  3. De Stagehervorming, met als voornaamste actiepunten (i) het principe bij de HREB te verdedigen inzake de hervorming van de toelatingsexamens, onder meer door deze te spreiden over de stageduur (waarvoor een wijziging van het KB noodzakelijk is) en de verschillende materies te groeperen in blokken met een ECTS beoordeling per blok en (ii) in een latere fase de wijziging van het KB bekomen voor een aantal principes zoals de spreiding van de toelatingsexamens, de start van de stage mogelijk maken alvorens afronding van de toelatingsexamens, wegwerken van dubbels op vlak van toelatingsexamens en stage examens.

  4. De internationale strategie van het Instituut, met als voornaamste weerhouden punten (i) de bilaterale contacten aanhouden, (ii) de deelname aan de FEE werkgroepen beoordelen, (iii) zich niet kandidaat stellen voor de Raad van de FEE en (iii) een analyse van de activiteiten van de EFAA.

Daniel KROES
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd