8 februari 2019

Register

De Raad heeft kennis genomen van de lijst met bedrijfsrevisoren  en bedrijfsrevisorenkantoren die nog niet bevestigd hebben dat hun gegevens voor 2018 volledig en actueel zijn. In overeenstemming met het protocol van 12 september 2018 werd deze lijst met bedrijfsrevisoren en bedrijfsrevisorenkantoren aan het College meegedeeld.

Betrekkingen met het College

De Raad heeft een gedetailleerde feedback gekregen over de onderwerpen die besproken werden tijdens de jaarlijkse overlegvergadering van het IBR met het College, de HREB en de FOD Economie.

Adviezen, mededelingen en technische nota’s

De Raad heeft het ontwerp van mededeling betreffende de opheffing van omzendbrieven D.015/06 en D.013/05 goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van mededeling betreffende de vaststelling en terbeschikkingstelling door het Instituut van een lijst van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (EQCR) en/of het monitoren van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerpadvies betreffende het beroepsgeheim goedgekeurd. Dit advies is een bijwerking van omzendbrieven C.013/04 van 5 april 2004 en C.014/04 van 29 november 2004 inzake het beroepsgeheim, naar aanleiding van de goedkeuring van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Normatieve strategie

De Raad heeft de brief ter attentie van de HREB in verband met de controle op ziekenfondsen goedgekeurd.

Begroting

De Raad heeft besloten om het voorstel van begroting voor 2019 goed te keuren.

Algemene vergadering

De Raad heeft de organisatie van de volgende AV besproken en heeft de keuze van de sprekers die tijdens de academische zitting uitgenodigd zullen worden, goedgekeurd.

Boekhoudkundige aangelegenheden

De Raad heeft de reactie op het ontwerpadvies betreffende de boekhoudkundige verwerking van crowdfunding, dat door de CBN aan een openbare raadpleging werd onderworpen, goedgekeurd.

De Raad beslist om de reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Voorzieningen” op de website van het IBR te publiceren. In het algemeen is de Raad van mening dat het nuttig zou zijn om de reacties van het IBR op de ontwerpadviezen van de CBN op de website van het IBR te publiceren, en dit vanaf 2018.


Thierry DUPONT
Voorzitter


Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd

We moeten ons opnieuw als opiniemaker positioneren

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter