9 januari 2019

Bron: FOD Financien - Algemene Administratie van de Thesaurie
 
Het KB van 19 december 2018 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme (BS, 24 december 2018) voegt 4 personen toe op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. De opname op de nationale terrorismelijst heeft de bevriezing van hun tegoeden en economische middelen tot gevolg. Deze maatregel beoogt mogelijke toekomstige terroristische activiteiten te verhinderen en maakt onderdeel uit van de strijd die de Belgische overheid voert tegen de financiering van het terrorisme.

Door de toevoeging van de 4 personen telt de nationale lijst nu 277 personen.
 
Met de vaststelling van deze nationale lijst geeft België uitvoering aan Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad, die alle landen oproept om de tegoeden en economische middelen te bevriezen van personen en entiteiten die terroristische daden stellen of pogen te stellen, ze vergemakkelijken of eraan deelnemen. De nationale lijst vormt een aanvulling op Belgisch niveau van de Europese lijsten die de Europese Unie via de verordeningen 2580/2001, 881/2002 en 2016/1686 reeds heeft vastgesteld.

Daarnaast bestaat een informatieverplichting in het kader van alle internationale, Europese en nationale financiële sancties. Zoals bepaald in de Europese regelgeving en in art. 8 van het KB van 28/12/2006, moeten financiële instellingen de Algemene Administratie van de Thesaurie (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be) informatie verstrekken over bevroren rekeningen en andere tegoeden of economische middelen. Deze verplichte kennisgeving moet op eigen initiatief worden gedaan zodra een specifieke embargo-maatregel wordt toegepast, en dit zelfs in de hypothese dat geen klant wordt geïdentificeerd in de geconsolideerde lijst waarnaar wordt verwezen in het vorige punt.

Eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van deze personen te bevriezen. Het is eenieder ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze personen.

Gerelateerd

Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

Bericht van de FOD Financiën: Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

Toevoeging van 2 personen op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad