4 september 2019

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een UBO-register (UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, of centraal register van uiteindelijke begunstigden). De werkingsmodaliteiten van dit register werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 30 juli 2018.

De bedrijfsrevisoren zijn betrokken:

  • wanneer ze de vorm van een vennootschap aangenomen hebben, vermits ze dan hun uiteindelijke begunstigden in het register zullen moeten registreren. In dit geval zijn de bedrijfsrevisoren informatieplichtigen in de zin van artikel 2, 3° van het KB van 30 juli 2018;
  • omdat ze onderworpen zijn aan de wet van 18 september 2017 en dus verplicht zijn om de uiteindelijke begunstigden van hun cliënten en, in voorkomend geval, de lasthebbers van hun cliënten te identificeren en hun identiteit te verifiëren;
  • wanneer ze commissaris zijn, vermits ze dan moeten nagaan of de vennootschap, vereniging of stichting die ze controleren, voldoet aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat vennootschappen, verenigingen en stichtingen verplicht om hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register te registreren.

De deadline voor de eerste registratie van uw uiteindelijke begunstigden werd verlengd tot 30 september 2019. U kan nu al uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing die hiervoor voorzien werd op het MyMinfin-portaal.

Voor meer informatie over de opdracht van de commissaris en de impact op het commissarisverslag kan u het advies 2019/02 van de Raad van het Instituut van de bedrijfsrevisoren raadplegen.

Voor meer informatie over het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 kan u de mededeling 2018/20 van de Raad van het Instituut van de bedrijfsrevisoren raadplegen.

Tot slot is er ook veel informatie beschikbaar op de website van de FOD Financiën.

Gerelateerd

Een geval uit de rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht

Samenwerken tegen het witwassen en de financiering van terrorisme: jazeker, maar niet ten koste van onze veiligheid !