21 december 2015

Audithervorming

De Raad heeft een standpuntnota (position paper) goedgekeurd met betrekking tot een aantal overwegingen omtrent de keuzes die door België moeten worden gemaakt inzake het verbod op en de beperking van niet-audit-diensten.

De Raad heeft tevens een reflectienota goedgekeurd met betrekking tot de verplichte externe rotatie.

Voormelde documenten werden naar aanleiding van de studiedag van 11 december 2015 ter beschikking gesteld van alle deelnemers.

Nationaal register voor gerechtsdeskundigen

De Raad heeft de enquête goedgekeurd met als doel het IBR in te lichten over het aantal gerechtelijke deskundigenonderzoeken verricht door bedrijfsrevisoren. Deze werd intussen gelanceerd.

Normen, aanbevelingen en adviezen

De Raad heeft het ontwerp van aanbeveling van het inter-institutencomité inzake de opdrachten in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) goedgekeurd. Deze zal worden overgemaakt aan de HREB.

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief met betrekking tot de afspraken over single audit : audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid, goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief met betrekking tot de Vlaams Rekendecreet – uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd.

Boekhoudkundige aangelegenheden

De Raad heeft een ontwerp van antwoord aan de CBN geformuleerd betreffende het ontwerpadvies “verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten”.

De Raad heeft een ontwerp van antwoord aan de CBN geformuleerd betreffende het ontwerpadvies “boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten”.

Nationale vertegenwoordiging

De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben volgende contacten gehad. Een vergadering met Mevr. D. Vervenne van het kabinet van Ministre K. GEENS teneinde de aandacht te vestigen op het feit dat de mandaten van de magistraten bij de tuchtinstanties van het IBR vervallen in januari 2016; een vergadering met H. LANNOY van het kabinet van Minister K. PEETERS inzake de audithervorming, en een vergadering met Mevr. Ch. DARVILLE inzake de boekhoud- en audithervorming.

Internationale aangelegenheden en vertegenwoordiging

De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben volgende contacten gehad: een vergadering met de Egyptische delegatie van het Ministerie van economische zaken; en een vergadering met Mr. FOKO in het kader van het ontwerp van raamakkoord met de ONEC (Ordre national des Experts-comptables) van de Democratische Republiek Congo teneinde de verdere ontwikkeling van het beroep van accountant en bedrijfsrevisor te bevorderen.

Overzicht van de regionale ontmoetingen 2015

De Raad heeft de opmerkingen ingezameld naar aanleiding van de in 2015 tussen confraters georganiseerde regionale ontmoetingen geanalyseerd en stelt voor om de organisatie van de regionale ontmoetingen 2016 te behouden evenwel zal worden nagegaan in welke mate de formule kan worden aangepast teneinde alle en vooral ook jonge revisoren aan te trekken. De data van de regionale ontmoetingen 2016 zullen later worden meegedeeld.

Ontwerpbegroting 2016

De Raad heeft de ontwerpbegroting vastgelegd die aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd. In deze fase wordt verwacht dat de bijdragen niet zullen worden gewijzigd behoudens met betrekking tot de aanpassing van de vaste bijdragen aan de inflatie.

Daniel KROES
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd