Met toepassing van artikel 55 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren heeft het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren beslist om jaarlijks informatie in te zamelen in het kader van de zogenaamde “Auditors Annual Cartography”. Het College zal de ingezamelde informatie gebruiken bij de uitoefening van haar opdrachten inzake publiek toezicht.
 
In Circulaire 2017/1 wordt uitvoering gegeven aan de beslissing van het College van 18 december 2017 om regels uit te vaardigen over de informatie die jaarlijks aan het College moet worden verstrekt in het kader van de Auditors Annual Cartography. Over de inhoud van de Auditors Annual Cartography werd het Instituut van de Bedrijfsrevisoren geconsulteerd in de loop van de tweede semester 2017.
 
De informatie moet jaarlijks uiterlijk op 20 februari van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de informatie betrekking heeft, worden ingevoerd en gevalideerd. Na die datum zal de informatieverstrekker geen informatie meer kunnen invoeren in de Auditors Annual Cartography en zal hij worden geacht zijn informatieverstrekkingsverplichtingen ten aanzien van het College niet te zijn nagekomen. Er wordt dus aanbevolen om niet tot de uiterste indieningsdatum te wachten met de invoering van de informatie.
 
Er zijn verschillende documenten opgesteld die ter beschikking worden gesteld van de informatieverstrekkers, en die ertoe strekken hen te helpen om hun informatie correct, volledig en tijdig in het Auditors Annual Cartography in te voeren. Naast de circulaire gaat het daarbij meer bepaald om:
  • de gebruikshandleiding van de Auditors Annual Cartography,
  • het document getiteld “FiMiS for Auditors Annual Cartography User guide”,
  • een voorbeeld van een XML-bestand (nuttig voor de informatieverstrekkersdie de Auditors Annual Cartography niet manueel invullen), en
  • een XSD-schema (nuttig voor de informatieverstrekkers die de Auditors Annual Cartography niet manueel invullen).
 
Alle documenten zijn te vinden op de website van het College.
 
Vragen met betrekking tot het gebruik van de Annual Cartography, kunnen gericht worden naar volgende adressen:
  • voor de technische vragen in verband met de online toepassing (bijvoorbeeld, toegang, navigatie, validatie,…)  fimis@fsma.be ; en
  • voor de vragen in verband met de inhoud van de gevraagde informatie: info@ctr-csr.be.
 Meer informatie ook in Mededeling 2017/14 van het IBR.