Home > Het Beroep > De bedrijfsrevisor > Toegang tot het beroep

Toegang tot het beroep

Voorwaarden toegang tot het beroep

Gelet op het belang van de maatschappelijke opdracht van de bedrijfsrevisor stelt de wet van  7 december 2016 volgende voorwaarden om bedrijfsrevisor te worden (artikel 5 van de wet):
  • Onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie (of van een Staat van de Europese Economische Ruimte) en beschikken over een vestiging in een lidstaat of over een vestiging in België;
  • Ten hoogste 65 jaar oud zijn;
  • Geen specifieke (strafrechtelijke) veroordelingen opgelopen hebben (zoals vermeld in punt 2);
  • Houder zijn van een masterdiploma uitgereikt door een Belgische universiteit of een Belgische hogeschool van het lange type of een gelijkwaardig buitenlands diploma;
  • Minimum drie jaar stage hebben gelopen en de daaraan verbonden stageverplichtingen hebben nageleefd;
  • Geslaagd zijn voor het bekwaamheidsexamen (bestaande uit een schriftelijke en mondelinge proef);
  • De eed afgelegd hebben voor het hof van Beroep van Brussel (in voorkomend geval van Luik);
  • Verbonden zijn met een bedrijfsrevisorenkantoor of een geregistreerd auditkantoor of over een organisatie beschikken die toelaat de wet van 7 december 2016 en zijn uitvoeringsbesluiten na te leven.
De bepalingen inzake de toegang tot het beroep worden op vandaag nog hernomen in het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor (B.S. 30 mei 2007). Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, zal voormeld K.B. in de loop van 2017 echter worden opgeheven en vervangen worden door een nog uit te vaardigen K.B.

Specifieke voorwaarden voor buitenlandse beroepsbeoefenaars

Het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende toegang tot het beroep van bedrijfsrevisoren voorziet in een bijzondere regeling voor de personen die in het buitenland een hoedanigheid hebben verworven waarvan de Raad van het IBR de gelijkwaardigheid met die van bedrijfsrevisor heeft kunnen vaststellen (artikel 37 van het K.B.).
 
De wederzijdse erkenning is van toepassing voor de lidstaten van de Europese Unie (en van de Europese Economische Ruimte). Indien de aanvrager geen onderdaan is van één van deze landen is de voorwaarde van de wederkerigheid vereist. Dit is hedendaags het geval met Zwitserland en Canada.
 
 
Deze buitenlandse beroepsbeoefenaars dienen het bewijs te leveren van een voldoende kennis van de Belgische wetgeving vereist om in België het beroep uit te oefenen. Er wordt daartoe een examen ingericht voor een jury waarvan de samenstelling door de Raad wordt bepaald en die de kandidaat zal ondervragen over onder andere het vennootschapsrecht (met inbegrip van de opdrachten van de revisor), het boekhoudrecht en de beroepsethiek.
 
De praktische modaliteiten met betrekking tot de toegangsprocedure voor de buitenlandse beroepsbeoefenaars is samengevat in onderstaand document:
 
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat