Home > Het Beroep > De bedrijfsrevisor > Wat is een bedrijfsrevisor?

Wat is een bedrijfsrevisor?

De bedrijfsrevisor, een onpartijdig deskundige

De bedrijfsrevisor is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige ten dienste van ondernemingen, publieke overheden en talrijke organismen uit de non-profitsector. Zijn verslagen zijn bestemd voor talrijke belanghebbenden (investeerders, werknemers, leveranciers, klanten, enz.). De betrokken entiteiten doen een beroep op gespecialiseerde diensten van bedrijfsrevisoren, ofwel omdat ze daartoe verplicht zijn door de wet, ofwel op vrijwillige basis, zodanig dat meer dan 22.000 entiteiten voordeel vinden in de revisorale controle in België. De voornaamste doelstelling is de betrouwbaarheid van de (geconsolideerde) jaarrekening te waarborgen, waarvan de gebruikers verwachten dat die een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en de resultaten van de onderneming.
 
Daarom heeft de wetgever een onafhankelijke en onpartijdige deskundige aangeduid die de jaarrekening controleert. De bedrijfsrevisor, tevens de wettelijke auditor in België, die het vertrouwen geniet van alle partijen, kijkt na of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de onderneming en van de resultaten van het boekjaar. Te midden van het gewoel van allerlei belangengroepen vormt de bedrijfsrevisor een veilige baken, de waarborg voor de kwaliteit van de financiële informatie.
 
De bedrijfsrevisor is echter meer dan de bewaker van de kwaliteit van de jaarrekening. De wetgever vertrouwt hem nog heel wat andere opdrachten toe in functie van belangrijke gebeurtenissen in het leven van een onderneming. In situaties met tegenstrijdige en uiteenlopende belangen, treedt de bedrijfsrevisor op als onafhankelijk scheidsrechter. Zo geeft de bedrijfsrevisor bijvoorbeeld toelichting aan de ondernemingsraad bij de informatie die verstrekt wordt door de bedrijfsleiding. Indien er behoefte bestaat aan een onafhankelijk oordeel over een financieel-economisch dossier, doet men een beroep op de bedrijfsrevisor. Het inzetten van bedrijfsrevisoren voor een audit of doorlichting is volledig ingeburgerd, zowel in het bedrijfsleven als in de non-profit sector.

 

De toegevoegde waarde van de audit

De knowhow van de bedrijfsrevisor beperkt zich niet tot de controle van de rekeningen in de strikte betekenis van het woord. De controle is gebaseerd op audittechnieken die een beoordeling van de waarderingen en van de kwaliteit van het interne beheersingssysteem inhouden, en steeds vaker ook van het risicobeheersysteem. Daarom doen de overheid en de private economische en sociale actoren veelvuldig beroep op bedrijfsrevisoren.
 
De tussenkomst van de bedrijfsrevisor verbetert het vertrouwen van derden en van de meest uiteenlopende belanghebbenden (“stakeholders”): de leiders van bedrijven en instellingen, aandeelhouders, bankiers, leveranciers, klanten, werknemers, vakbonden, evenals de Staat zelf (in de hoedanigheid van staatskas, waarborg van de sociale zekerheid, enz.). Daarom heeft de tussenkomst van de bedrijfsrevisor positieve gevolgen voor de financiële toestand van de handels- of non-profit entiteit, voor de economie in het algemeen en voor het openbaar belang.
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat