Home > Het Beroep > De bedrijfsrevisor > Wettelijke opdrachten

Wettelijke opdrachten

Naast de audit van de jaarrekening, kan de bedrijfsrevisor zich ook ontpoppen tot een adviseur van de onderneming en heeft de wetgever aan de bedrijfsrevisor een aantal andere wettelijke opdrachten gegeven. De gemeenschappelijke noemer van deze opdrachten is dat de bedrijfsrevisor een “label” toekent, waarbij hij voor boekhoudkundige documenten verklaart dat zij beantwoorden aan de wettelijke eisen en wanneer het een jaarrekening betreft, dat deze een getrouw beeld geeft van de gecontroleerde entiteit.

 

De adviesfunctie van de bedrijfsrevisor

 

De bedrijfsrevisor kan zich, met inachtneming van de principes van onafhankelijkheid, ontpoppen als een adviseur en begeleider in het zoeken naar oplossingen voor specifieke problemen die zich binnen de onderneming kunnen voordoen op het vlak van haar administratieve en boekhoudkundige organisatie, waarderingsproblemen, enzovoort. Aangezien bij een controlefunctie ook het belastingrecht aan bod komt, kan het voor de onderneming belangrijk zijn in deze materies het advies van de bedrijfsrevisor in te winnen.

Niets belet de bedrijfsrevisor om tijdens zijn controlewerkzaamheden de onderneming met raad en daad bij te staan. Op die manier betekent het inschakelen van een bedrijfsrevisor een belangrijk pluspunt, een toegevoegde waarde voor de onderneming.

Vanuit zijn vakgebied analyseert de bedrijfsrevisor het interne beheerssysteem van de vennootschap, waarvoor hij eventueel richtinggevende adviezen kan aanreiken. Daarnaast heeft hij oog voor een adequaat budgetterings- en rapporteringssysteem. Tot het vakgebied van de bedrijfsrevisor behoren eveneens de milieu-audit, de begeleiding bij het ontwikkelen van geautomatiseerde informatiesystemen, de daarmee gepaard gaande procedures, de interne controleaspecten en de beveiliging ervan, assurance services zoals bv. ten aanzien van elektronische handel, enz.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat