Organen van het systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Ten gevolge de Europese Verordening 537/2014, de Europese Richtlijn 2014/56 en de wet van 7 december 2016, wordt het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren er als volgt uit:

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Het College is de bevoegde autoriteit voor het toezicht op de bedrijfsrevisoren. Het college is volledig onafhankelijk van het beroep en heeft als opdracht toe te zien, in het algemeen belang, op de naleving van de bepalingen van de wet van 7 december 2016 en zijn uitvoeringsbesluiten. Het College is een instelling met rechtspersoonlijkheid die administratieve en logistieke steun van de FSMA geniet.

Het College is rechtstreeks bevoegd voor de kwaliteitscontrole en het toezicht op alle bedrijfsrevisoren. Het College kan in omzendbrieven alle maatregelen vaststellen voor de toepassing van de bepalingen van het toepasselijke wetgevende en reglementaire kader. Alvorens een omzendbrief over de kwaliteitscontrole goed te keuren, raadpleegt het College de Hoge Raad voor de economische beroepen.

Het College is ook belast met het publiek toezicht op de door de wet aan het IBR gedelegeerde opdrachten. Behalve het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, dient ook de rol van volgende organen in rekening gebracht te worden: 

De Hoge Raad voor de economische beroepen

De Hoge Raad voor de economische beroepen is belast met de goedkeuring van de normen en aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de controle-opdrachten of die nuttig zijn voor de uitvoering van deze opdrachten. De Hoge Raad beraadslaagt over de ontwerpnormen of -aanbevelingen na de vertegenwoordigers van het IBR te hebben gehoord en, in voorkomend geval, na het College te hebben geraadpleegd.

De adviezen en mededelingen van het IBR dienen te worden overgemaakt aan de Hoge Raad tegelijkertijd met de overmaking aan de bedrijfsrevisoren. De Hoge Raad is belast met een onderzoek a posteriori.

De minister bevoegd voor Economie

De minister bevoegd voor Economie is belast met de goedkeuring van de normen en aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de controle-opdrachten of die nuttig zijn voor de uitvoering van deze opdrachten. Deze goedkeuring maakt het voorwerp uit van een bericht dat bekend wordt gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Het IBR is door de wet belast met de volgende opdrachten, onder het toezicht van het College:

  • Het organiseren van de toegang tot het beroep (stage – toekenning en intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor);
  • Het houden van het openbaar register;
  • Het organiseren van de permanente vorming van de bedrijfsrevisoren

Daarenboven beschikt het IBR over een initiatiefrecht, onder de verantwoordelijkheid van de Hoge Raad voor de economische beroepen, voor wat betreft de normen en aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de controle-opdrachten of die nuttig zijn voor de uitvoering van deze opdrachten.

De sanctiecommissie van de FSMA

De sanctiecommissie van de FSMA is het bevoegde orgaan voor het opleggen van administratieve maatregelen en geldboetes bij een inbreuk op de toepasselijke wettelijke, reglementaire en normatieve bepalingen inzake de wettelijke controle van financiële overzichten. De sanctiecommissie handelt op basis van een door het College verstrekte kennisgeving.

De sanctiecommissie kan de volgende sancties uitspreken:
1° een waarschuwing;

2° een berisping;

3° een openbare verklaring op de website van de FSMA, waarin de naam van de voor de inbreuk verantwoordelijke persoon en de aard van de inbreuk worden vermeld;

4° een tijdelijk verbod van maximaal drie jaar voor de bedrijfsrevisor, het geregistreerde auditkantoor of de vaste vertegenwoordiger om iedere beroepsmatige dienstverlening of bepaalde dienstverlening te verrichten;

5° een openbare verklaring dat het controleverslag niet voldoet aan de eisen van artikel 28 van de richtlijn of, in voorkomend geval, van artikel 10 van verordening (EU) nr. 537/2014;

6° een tijdelijk verbod van maximaal drie jaar voor een lid van een bedrijfsrevisorenkantoor of van een leidinggevend of bestuursorgaan van een organisatie van openbaar belang om functies in bedrijfsrevisorenkantoren of organisaties van openbaar belang te bekleden;

7° De intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor;

8° een administratieve geldboete die niet meer mag bedragen dan 2.500.000 euro voor hetzelfde feit of geheel van feiten. Wanneer de inbreuk de overtreder een vermogensvoordeel heeft opgeleverd of hem in staat heeft gesteld een verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het drievoud van het bedrag van dat voordeel of dat verlies.

De tuchtinstanties: Tuchtcommissie en Commissie van beroep

De oude tuchtinstanties (Tuchtcommissie en Commissie van beroep) zijn opgeheven. De wet voorziet evenwel, bij wijze van overgang, dat ze nog bevoegd blijven om tuchtmaatregelen op te leggen aan de bedrijfsrevisoren voor de dossiers die hen op rechtsgeldige wijze werden voorgelegd vóór 31 december 2016.

Samenstelling van de Tuchtcommissie:
 
A. Nederlandstalige Kamer
 
​Effectieve leden ​Plaatsvervangende leden
Voorzitters​ ​

Greta KIPS (2012-2016)
Ondervoorzitster van de Rechtbank van Koophandel te Gent

​​André BUYSSE (2014-2016)
Rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

​Externe leden ​
​Karen HOFMANS (2014-2020) ​Christoph VAN DER ELST (2014-2020)
​Leden-Bedrijfsrevisoren ​
​André CLYBOUW (2011-2017) ​Ludo RUYSEN (2012-2018)
Dirk VAN VLAENDEREN (2012-2018)
 
B. Franstalige Kamer
 
​Effectieve leden ​Plaatsvervangende leden
Voorzitters ​
​Renée RUBINSTEIN (2010-2016)
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel
​Patrice LIBIEZ (2010-2016)
Rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel
​Externe leden ​
Ariel GONZALEZ (2014-2020) ​Stéphanie ETIENNE (2014-2020)
​Leden-Bedrijfsrevisoren ​
​Robert PEIRCE (2012-2018)

​Pierre ANCIAUX (2012-2018)
Martine PIRET (2012-2018)

 
 
Samenstelling van de Commissie van Beroep:
 
A. Nederlandstalige Kamer
 
Effectieve leden​ ​Plaatsvervangende leden
Voorzitters
​Paul BLONDEEL (2010-2016)
Kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Brussel
​Dries VANDEPUTTE (2010-2016)
Raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent
​Leden-Magistraten ​

​Luc DE DECKER (2010-2016)
Voorzitter bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Elisabeth D'ERBÉE (2010-2016)
Rechter bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen

​Thomas VAN HOUTTE (2014-2016)
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen 

Philippe DESCAMPS (2010-2016)
Rechter bij de Arbeidsrechtbanken te Kortrijk, Ieper en Veurne

Leden-Bedrijfsrevisoren ​

​Geert VERSTRAETEN (2016-2022)
Ludo CARIS (2014-2020)

​Luk OSTYN (2017-2023)
Freddy CALUWAERTS (2017-2023)
 
 
B. Franstalige Kamer
 
Effectieve leden​ ​Plaatsvervangende leden
Voorzitters​ ​
​Martine CASTIN (2010-2016)
Vrederechter te Thuin
​Laurence MASSART (2010-2016)
Raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel
​Leden-Magistraten ​

​Marc Olivier PÂRIS (2010-2016)
Voorzitter bij de Rechtbanken van Koophandel te Dinant en Marche-en-Famenne

Rudy GHYSELINCK (2010-2016)
Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank van Doornik

​Emmanuel SCHOENMAECKERS (2010-2016)
Rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Charleroi

Véronique TORDEUR (2010-2016)
Rechter bij de Arbeidsrechtbank van Hoei

​Leden-Bedrijfsrevisoren ​
​Baudouin THEUNISSEN (2012-2018)
Alexis PALM (2012-2018)

​Michel DE WOLF (2014-2020)
Jean FOSSION (2014-2020)

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat