Leidraden voor de kwaliteitscontrole 2016

De kwaliteitscontrole is een onderzoeksprocedure van de professionele activiteit van een bedrijfsrevisor. Deze heeft onder meer tot doel na te gaan of de bedrijfsrevisor over een organisatie beschikt die is aangepast aan de aard en de omvang van zijn activiteiten. Het onderzoek beoogt eveneens het publiek en de toezichthouders ervan te overtuigen dat de bedrijfsrevisoren hun werkzaamheden uitoefenen overeenkomstig de wet, de controlenormen en de toepasselijke deontologische regels.

Overeenkomstig de normen inzake de kwaliteitscontrole, heeft de Commissie Kwaliteitscontrole twee controleleidraden uitgewerkt.

Teneinde de transparantie te verhogen inzake de kwaliteitscontroles die overeenkomstig artikel 33 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor door het Instituut worden uitgevoerd, worden deze leidraden voor de kwaliteitscontrole publiek gemaakt.

Boek 1 is gericht op de organisatie van het bedrijfsrevisorenkantoor, met inbegrip van het nazicht van het systeem van interne kwaliteitscontrole van het bedrijfsrevisorenkantoor ingeval de kwaliteitscontrole van het bedrijfsrevisorenkantoor in twee fasen moet worden uitgevoerd. Boek 2 betreft het nazicht van een dossier van commissaris én het nazicht van een dossier met betrekking tot andere wettelijke opdrachten. Dit Boek 2 is verschillend naargelang de aard van het geselecteerde mandaat.

Deze praktische handleidingen moeten als “leidraden” worden beschouwd bestemd om de inspecteur te helpen en niet als beperkende werkdocumenten. Het is eveneens nuttig hier naar paragraaf 6.1. van de normen inzake de kwaliteitscontrole te verwijzen die stelt dat de inspecteur of het college van inspecteurs zich in alle onafhankelijkheid van zijn taak dient te kwijten en de onderzoeken dient uit te voeren die wenselijk worden geacht.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat