Normen inzake de kwaliteitscontrole

​Overeenkomstig de bepalingen die vervat zijn in artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, werd, na openbare raadpleging, een ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en aan de minister die bevoegd is voor Economie.

Deze normen inzake de kwaliteitscontrole, ingevoerd door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op 11 april 2008, zijn goedgekeurd door de Hoge Raad van de Economische Beroepen en de minister die bevoegd is voor Economie. Zij treden in werking op 15 september 2008, met andere woorden, de dag dat het bericht met betrekking tot de goedkeuring van de normen inzake de kwaliteitscontrole van de bedrijfsrevisoren gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Rekening houdende met de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang controleren (Publicatieblad van 7 mei 2008) en andere eventuele regelgevingen die daarna kunnen gepubliceerd worden, zullen de normen opnieuw geëvalueerd worden op ten laatste 31 maart 2009 om zo de nodige aanpassingen uit te voeren.

Naar aanleiding van deze evaluatie werd het advies 2011/5 d.d. 20 mei 2011 betreffende de normen inzake de kwaliteitscontrole aan de bedrijfsrevisoren overgemaakt. Dit advies beoogt toelichting te geven bij de organisatie van de kwaliteitscontroles.

Normen inzake de kwaliteitscontrole

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat