Home > Het Instituut > Actualiteit > Europees > Europese audithervorming laatste nieuws

De Europese audithervorming: laatste nieuws (update)

1 april 2018

Laatste update van deze pagina: 14 september 2018

Op deze pagina informeren we u in een handig chronologisch overzicht over de Europese audithervorming en de meest recente informatie betreffende de omzetting in Belgisch recht.

 • Intussen werd ook de wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie op 6 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Artikel 89 betreft bepalingen inzake de bevoegdheden van de tuchtinstanties en de artikelen 90 tot 92 betreffen wijzigingen aan het wetboek van vennootschappen betreffende de duur van het commissarismandaat. Meer informatie hierover in Mededeling 2016/08 van het IBR.

 • Adviezen van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen:
  • Advies van 15 juni 2016 betreffende de externe rotatie van commissarissen met één of meerdere opdrachten in OOB’s;
  • Advies van 22 december 2015 over de omzetting in Belgisch recht van de Europese hervorming inzake de externe audit (met bijlagen);
  • Advies van 16 juni 2015 over de evolutie van het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (met bijlagen).
 • Frequently Asked Questions van de Europese Commissie (EN):
 • De wettelijke basis:
  • VERORDENING (EU) Nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie
  • RICHTLIJN 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (geconsolideerde versie)
 • Groenboek: Beleid inzake controle van financiële overzichten: lessen uit de crisis (13 oktober 2010)
 • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat