Home > Het Instituut > Over het IBR > Opdracht van het IBR

Opdracht van het IBR

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) is een beroepsorganisatie bekleed met rechtspersoonlijkheid die werd opgericht bij een wet van 22 juli 1953. Ze heeft als doel om te voorzien in de bestendige organisatie van een korps specialisten die bekwaam zijn de functie van bedrijfsrevisor te vervullen met alle vereiste waarborgen inzake competentie, onafhankelijkheid en beroepseer (art. 64 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren). Alle bedrijfsrevisoren zijn van rechtswege lid van het Instituut.

Tot de belangrijkste taken van het Instituut behoren de toegang tot het beroep, de opleiding, het houden en bijwerken van het openbaar register en de permanente vorming van de bedrijfsrevisoren. Jaarlijks stelt het Instituut een verslag op over zijn activiteiten. Vanaf 1 januari 2017 wordt het toezicht op de uitoefening door de bedrijfsrevisoren van hun beroep, alsook de organisatie van kwaliteitscontrole uitgevoerd door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren.

De bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle opdrachten uit te voeren die bij of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en in het bijzonder alle revisorale opdrachten ter uitvoering van of krachtens de wet (art. 4 wet van de wet van 7 december 2016). De beroepsnormen bepalen hoe de bedrijfsrevisor de jaarrekening van een onderneming moet controleren en zijn controleverslag dient op te stellen. Zo ontwikkelt de Raad van het Instituut, onder de vorm van adviezen, omzendbrieven of mededelingen, een doctrine inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader voor de uitoefening van het beroep.

Individuele met de wettelijke controle belaste bedrijfsrevisoren natuurlijke personen kunnen als zelfstandige werkzaam zijn, in dienst zijn van een bedrijfsrevisorenkantoor of als vennoot of anderszins aan een bedrijfsrevisorenkantoor verbonden zijn.

Alle bedrijfsrevisoren, zowel de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen als de bedrijfsrevisorenkantoren, zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. Zij zijn onderworpen aan een strenge beroepsethiek.

Het Belgische revisoraat onderhoudt ook nauwe contacten met buitenlandse confraters. De functie van bedrijfsrevisor, of meer bepaald deze van auditor, bestaat in alle landen met een vrij ondernemerschap. De nationale organisaties van bedrijfsrevisoren maken deel uit van internationale organisaties, die zich toeleggen op de harmonisering van het accountancyberoep, in het bijzonder de beroepsethiek, de opleiding, de controlewerkzaamheden en de controlenormen.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat