Home > Het Instituut > Over het IBR > Opdracht van het IBR

Opdracht van het IBR

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), is een beroepsorganisatie bekleed met rechtspersoonlijkheid opgericht bij wet van 22 juli 1953. Ze heeft tot doel te waken over de opleiding en te voorzien in een bestendig korps van specialisten die bekwaam zijn de functie van bedrijfsrevisor te vervullen met alle vereisten inzake bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseerlijkheid en toezicht uit te oefenen op de behoorlijke uitvoering van de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten (art. 3 wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor). Alle bedrijfsrevisoren zijn van rechtswege lid van het Instituut.


Tot de belangrijkste taken van het Instituut behoren de opleiding, het toezicht op de permanente vorming van de bedrijfsrevisoren, het toezicht op de uitoefening door de bedrijfsrevisoren van hun beroep, alsook de organisatie van de kwaliteitscontrole. Jaarlijks stelt het Instituut een verslag op over zijn activiteiten.


De bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle opdrachten uit te voeren die bij of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en op algemene wijze, alle revisorale opdrachten te vervullen met betrekking tot financiële overzichten, verricht met toepassing van of krachtens de wet (art. 4 wet van 22 juli 1953). De beroepsnormen bepalen hoe de bedrijfsrevisor de jaarrekening van een onderneming moet controleren en zijn controleverslag dient op te stellen. Zo ontwikkelt de Raad van het Instituut, onder de vorm van adviezen, omzendbrieven of mededelingen, een doctrine inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader voor de uitoefening van het beroep.


Individuele met de wettelijke controle belaste bedrijfsrevisoren  natuurlijke personen kunnen als zelfstandige werkzaam zijn, in dienst zijn van een bedrijfsrevisorenkantoor of als vennoot of anderszins aan een bedrijfsrevisorenkantoor verbonden zijn.


Alle bedrijfsrevisoren, zowel de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen en de bedrijfsrevisorenkantoren, zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. Zij zijn onderworpen aan een strenge beroepsethiek.


Het Belgische revisoraat onderhoudt ook nauwe contacten met buitenlandse confraters. De functie van bedrijfsrevisor - of meer bepaald deze van auditor - bestaat in alle landen met een vrij ondernemerschap. De nationale organisaties van bedrijfsrevisoren maken deel uit van internationale organisaties, die zich toeleggen op de harmonisering van het accountancyberoep, in het bijzonder de beroepsethiek, de opleiding, de controlewerkzaamheden en de controlenormen.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat