Home > Regelgeving > Normen en Aanbevelingen > Clarified ISA's

Clarified ISA's

Overeenkomstig de norm van 10 november 2009 houdende toepassing van de ISA's in België, zijn de ISA's van toepassing in België:
  1. met betrekking tot de organisaties van openbaar belang, voor de controle van financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2012 ;
  2. met betrekking tot de andere entiteiten, voor de controle van financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014

Krachtens deze norm zijn de ISA's en ISRE's, zoals deze op 15 december 2008 door de IAASB werden aangenomen, in België van kracht in de mate dat deze standaarden in de van toepassing zijnde nationale taal werden vertaald. In deze context worden de officiële vertalingen hierna verstrekt. De vertalingen werden uitgevoerd door de vertegenwoordigers van het voormalig Koninklijk Instituut NIVRA (voor Nederland; actueel NBA) en van het IBR (voor België).

In 2014 werden de ISA's door de IAASB herzien. De vertalingen van deze nieuwe en herziene ISA's zijn hier beschikbaar.

List of Keyterms (EN - NL - FR)
Overzicht ISA​ standaarden​ (NL)

 

​Om het gebruik van de in België van toepassing zijnde ISA’ te vereenvoudigen, maakte het IBR deze ISA-webpagina een stuk gebruiksvriendelijker.
Voortaan:
  • zijn de ISA’s beschikbaar in drie talen (originele Engelse versie van 2009 en de Franse en Nederlandse vertalingen);
  • wordt de verkorte titel van elke standaard vermeld;
  • worden in elke standaard hyperlinks in de inhoudstafel en de paragrafen ingevoegd waardoor de interne navigatie gemakkelijker wordt;
  • worden ook hyperlinks ingevoegd tussen de vereiste werkzaamheden en de betrokken toegepaste modaliteiten.


​ISA ​EN ​NL ​FR
General Principles and responsabilities
​ ​ ​ ​Uitgangspunten en verantwoordelijkheden
Principes généraux et responsabilités​ ​ ​ ​
ISA 200​​ Overall Objectives and Conduct of an Audit Algemene doelstellingen en het uitvoeren van een controle Objectifs généraux et conduite d'un audit
​ISA 210 ​Agreeing on the Terms ​Overeenkomen van de voorwaarden ​Accord sur les termes
​ISA 220 ​Quality Control ​Kwaliteitsbeheersing Contrôle qualité
​ISA 230 ​Documentation ​Documentatie ​Documentation
ISA 240​ ​Fraud ​Fraude ​Fraude
ISA 250​​ ​Laws and Regulation Wet- en regelgeving Textes législatifs et réglementaires
ISA 260​​ ​Communication with Those Charged with Governance Communicatie met degenen belast met governance Communication avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise
ISA 265​ Internal Control ​Interne beheersing ​Contrôle interne
Risk​ Assessment and Response to assessed risks
Risico-inschattingen en het inspelen op de onderkende risico's
Evaluation des risques et réponses aux risques évalués
ISA 300​ ​Planning ​Planning Planification
​ISA 315 ​Risks of Material Misstatement ​Risico's van een afwijking van metarieel belang Risques d'anomalies significatives
​ISA 320 ​Materiality Materialiteit Caractère significatif
ISA ​330​ ​Responses to Assessed Risks ​Inspelen op ingeschatte risico's ​Réponses aux risques évalués
ISA 402​ Service Organization ​Serviceorganisatie ​Société de services
ISA ​​​450​ ​Evaluation of Misstatements Evaluatie van de afwijkingen ​Evaluation des anomalies
Audit Evidence​
Controle-in​formatie
​Eléments probants​
ISA ​500​ Audit Evidence Controle-informatie ​Eléments probants
​ISA 501 ​Audit Evidence - Specific Considerations Controle-informatie - Specifieke overwegingen ​Eléments probants - Aspects spécifiques
ISA 505​​ External confirmations Externe confirmaties Confirmations externes
ISA 510​​ ​Opening Balances Beginsaldi ​Soldes d'ouverture
​ISA 520 ​Analytical Procedures ​Cijferanalyses ​Procédures analytiques
ISA 530​​ Sampling ​Steekproeven Sondages​​​​
ISA ​​​540​ ​Accounting Estimates ​Schattingen Estimations comptables
​ISA 550 ​Related Parties ​Verbonden partijen ​Parties liées
ISA 560​​ Subsequent Events Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode ​Evénements postérieurs à la clôture
ISA 570​​ ​Going Concern Continuïteit ​Continuité
​ISA 580 Written Representations ​Schriftelijke bevestigingen ​Déclarations écrites
Using the Work of Others
Gebruikmaken van de werkzaamheden van andere beroepsbe​oefenaren
 Utilisation des travaux d'autres professionnels​ ​ ​
ISA 600​ Special Considerations - Group Speciale overwegingen - Groep Aspects particuliers - Groupe
​ISA 610 ​Internal Auditors ​Interne auditors ​Auditeurs internes
​ISA 620 ​Expert ​Deskundige ​Expert
​ ​ ​ ​ Audit Conclusions and Reporting
​ ​ ​ ​ Conclusies van de controle en rapportering​
Conclusions de l'audit et rapport​ ​
​ISA 700 Opinion and Reporting Oordeel en het rapporteren ​Opinion et rapport
ISA​​​ 705​ ​Modifications to the Opinion ​Aanpassing van het oordeel Modifications apportées à l'opinion
​ISA 706 Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs Paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden en paragrafen inzake overige aangelegenheden ​Paragraphes d'observation et paragraphes relatifs à d'autres points
​ISA 710 ​Corresponding Figures Vergelijkende cijfers ​Chiffres correspondants
​ISA 720 Other information Andere informatie ​Autres informations
Specialised Areas
​ ​ ​ ​Specifieke rapportering
​ ​ ​ ​Domaines spécialisés​ ​ ​ ​
​ISA 800 ​Special Purpose Frameworks ​Stelsels voor bijzondere doeleinden ​Référentiels à caractère spécifique
ISA​ 805​ Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items ​Enkel financieel overzicht en specifieke elementen, rekeningen of items Etats financiers pris isolément et éléments, comptes ou rubriques spécifiques
​ISA 810 Summary Financial Statements ​Samengevatte financiële overzichten Etats financiers résumés
​ ​ ​ ​Limited Review
​ ​ ​ ​Beoordelingsopdrachten
​ ​ ​ Examens Limités
​​ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Beoordeling van tussentijdse financiële informatie Examen limité d'informations financières intermédiaires
 
​​​
Disclaimer: De datum waarop de vertalingen zijn opgesteld, is aangeduid in de voetnoot van de tekst zelf. In het geval er doorheen het tijdsverloop wijzigingen aan de vertalingen zouden worden aangebracht (bv. correctie van tikfouten e.d.), kunt u via deze datum nagaan of u over de meest recente versie beschikt. Om deze reden wordt u vriendelijk verzocht deze website dan ook met regelmaat te bezoeken.
 
Voor meer informatie betreffende deze vertalingen kunt u contact opnemen met het IBR, via het e-mailadres .
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat