ISQC 1

Conform artikel 30, § 1, 3de lid van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, heeft de Hoge Raad voor de Economische Beroepen het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België goedgekeurd op 11 maart 2014. Op 8 augustus 2014 werd het bericht van 29 juli 2014 van de minister die bevoegd is voor Economie met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Door deze norm wordt ISQC 1 (International Standard on Quality Control), zoals deze op 15 december 2009 werd aangenomen door de IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), van toepassing in België.

Deze norm trad in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het advies van de Minister die bevoegd is voor Economie.

Teneinde aan te sluiten bij de uitvoering van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België is onderhavige norm van toepassing: 

  1. voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van controle- en beoordelingsopdrachten betreffende financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, vanaf de datum van publicatie; en
  2. voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van controle- en beoordelingsopdrachten betreffende financiële overzichten van de andere entiteiten voor de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014.
In deze context heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren tevens een actieplan opgesteld, waarvan u kennis kreeg op het ogenblik van de openbare raadpleging en waarvan u de geactualiseerde versie hieronder kan vinden.
 
 
​Nederlandse vertaling
Clarified version
​ISQC 1 30 juni 2011

Disclaimer: De datum waarop de vertalingen zijn opgesteld, is aangeduid in de voetnoot van de tekst zelf. In het geval er doorheen het tijdsverloop wijzigingen aan de vertalingen zouden worden aangebracht (bv. correctie van tikfouten e.d.), kunt u via deze datum nagaan of u over de meest recente versie beschikt. Om deze reden wordt u vriendelijk verzocht deze website dan ook met regelmaat te bezoeken.

 

Norm

Rechtsleer

In het kader van de inwerkingtreding van ISQC 1 in België, heeft de Raad de volgende rechtsleer gepubliceerd:

Actieplan

Tools

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat