Home > Regelgeving > Normen en Aanbevelingen > Nieuwe en herziene ISA's (update)

Nieuwe en herziene ISA's (updated)

Update: 28/02/2018

De internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's) zijn in België van toepassing sinds de goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België, en meer bepaald op de controle van financiële overzichten (audit) met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014.
 
De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft sindsdien een groot aantal ISA’s herzien en een nieuwe standaard, ISA 701, aangenomen. Op internationaal vlak zijn deze van toepassing op controles van financiële overzichten over verslagperioden afgesloten op of na 15 december 2016. Ingevolge deze nieuwe en gewijzigde ISA’s werden ook andere ISA’s gewijzigd.
 
Van 21 december 2017 tot 25 januari 2018 heeft de Raad van het IBR een openbare raadpleging georganiseerd omtrent een nieuw ontwerp van norm dat beoogt deze nieuwe en herziene ISA’s in België van toepassing te maken. U vindt hier het ontwerp van norm. Dit nieuw ontwerp vervangt het ontwerp dat op 30 juni 2016 het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbare raadpleging en dat het IBR op verzoek van de minister van Economie diende te wijzigen. Dit ontwerp van norm voorziet in een inwerkingtreding van de hieronder opgenomen ISA's voor de controle van de financiële overzichten (audit) met betrekking tot boekjaren die zijn afgesloten vanaf de tiende dag na de bekendmaking van het bericht van de minister die bevoegd is voor Economie in het Belgisch Staatsblad. Voorwaarde voor de toepassing van deze nieuwe en herziene ISA's is hun vertaling naar het Nederlands en het Frans en publicatie ervan op de website van het IBR.

De Raad van het IBR wenst u nu reeds de huidige vertalingen van de nieuwe ISA 701 en van de herziene ISA’s ter beschikking stellen. Deze werden gemaakt in samenwerking met, enerzijds, de CNCC (Compagnie nationale des Commissaires aux comptes) en de CSOEC (Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables) en, anderzijds, de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). De Engelse versies van deze ISA's, verschenen in het Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control (2016-2017 Edition) vormen de originele standaarden.

De wijzigingen die door de IAASB aan de ISA’s werden aangebracht betreffen in hoofdzaak de structuur en bewoording van het commissarisverslag en hebben geen onoverkomelijke impact op de controlewerkzaamheden voorzien door de ISA’s. Tijdens de openbare raadpleging werden enkele documenten gepubliceerd ter ondersteuning bij de toepassing van deze nieuwe en herziene ISA's.
 
Voor meer informatie betreffende deze vertalingen kunt u contact opnemen met het IBR, via het e-mailadres .

List of Key Terms 2017 (EN - NL - FR) - new
 

​ISA ​EN ​Vertaling NL ​Traduction FR
General Principles and responsabilities
​ ​ ​ ​Uitgangspunten en verantwoordelijkheden
Principes généraux et responsabilités​ ​ ​ ​
ISA 200​​ Overall Objectives and Conduct of an Audit ​Algemene doelstellingen en het uitvoeren van een controle Objectifs généraux et conduite d'un audit​
​ISA 210 ​Agreeing on the Terms Overeenkomen van de voorwaarden Accord sur les termes
​ISA 220 ​Quality Control ​Kwaliteitsbeheersing Contrôle qualité
​ISA 230 Documentation Documentatie Documentation
ISA 240​ ​Fraud ​Fraude ​Fraude
ISA 250​​ ​Laws and Regulation Wet- en regelgeving Textes législatifs et réglementaires
ISA 260​​ Communication with Those Charged with Governance
(Revised)
Communicatie met degenen belast met governance
(Herzien)
Communication avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise
(Révisée)
ISA 265​ ​Internal Control ​Interne beheersing Contrôle interne
Risk​ Assessment and Response to assessed risks
Risico-inschattingen en het inspelen op de onderkende risico's
Evaluation des risques et réponses aux risques évalués
ISA 300​ ​Planning ​Planning ​Planification
​ISA 315 ​Risks of Material Misstatement
(Revised)
Risico's van een afwijking van metarieel belang
(Herzien)
Risques d'anomalies significatives
(Révisée)
​ISA 320 ​Materiality Materialiteit Caractère significatif
ISA ​330​ ​Responses to Assessed Risks ​Inspelen op ingeschatte risico's Réponses aux risques évalués
ISA 402​ ​Service Organization ​Serviceorganisatie Société de services
ISA ​​​450​ ​Evaluation of Misstatements Evaluatie van de afwijkingen ​Evaluation des anomalies
Audit Evidence​
Controle-in​formatie
​Eléments probants​
ISA ​500​ Audit Evidence Controle-informatie Eléments probants
​ISA 501 ​Audit Evidence - Specific Considerations Controle-informatie - Specifieke overwegingen Eléments probants - Aspects spécifiques
ISA 505​​ ​External confirmations ​Externe confirmaties Confirmations externes
ISA 510​​ ​Opening Balances ​Beginsaldi Soldes d'ouverture
​ISA 520 Analytical Procedures ​Cijferanalyses ​Procédures analytiques
ISA 530​​ ​Sampling Steekproeven Sondages​​​​
ISA ​​​540​ ​Accounting Estimates Schattingen ​Estimations comptables
​ISA 550 ​Related Parties ​Verbonden partijen ​Parties liées
ISA 560​​ Subsequent Events Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode ​Evénements postérieurs à la clôture
ISA 570​​ Going Concern
(Revised)
​Continuïteit
(Herzien)
Continuité
(Révisée)
​ISA 580 ​Written Representations ​Schriftelijke bevestigingen Déclarations écrites
Using the Work of Others
Gebruikmaken van de werkzaamheden van andere beroepsbe​oefenaren
 Utilisation des travaux d'autres professionnels​ ​ ​
ISA 600​ Special Considerations - Group Speciale overwegingen - Groep Aspects particuliers - Groupe
​ISA 610 ​Internal Auditors
(Revised)
​Interne auditors
(Herzien)
​Auditeurs internes
(Révisée)
​ISA 620 Expert Deskundige Expert
​ ​ ​ ​ Audit Conclusions and Reporting
​ ​ ​ ​ Conclusies van de controle en rapportering​
Conclusions de l'audit et rapport​ ​
​ISA 700
(Revised)
Oordeel en het rapporteren
(Herzien)
(Révisée)
ISA 701​ ​Key Audit Matters​
(New)
Kernpunten van de controle
(Nieuw​)
Points clés de l'audit
(Nouvelle​)
ISA​​​ 705​ Modifications to the Opinion
(Revised)
​Aanpassing van het oordeel
(Herzien)
Modifications apportées à l'opinion
(Révisée)
​ISA 706 Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs
(Revised)
​Paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden en paragrafen inzake overige aangelegenheden
(Herzien)
Paragraphes d'observation et paragraphes relatifs à d'autres points
(Révisée)
​ISA 710 Corresponding Figures Vergelijkende cijfers ​Chiffres correspondants
​ISA 720 ​Other information
(Revised)
Andere informatie
(Herzien)
Autres informations
(Révisée)
 
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat