Home > Regelgeving > Normen en Aanbevelingen > Nieuwe en herziene ISA's

Nieuwe en herziene ISA's

​De internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's) zijn in België van toepassing sinds de goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België, en meer bepaald op de controle van financiële overzichten (audit) met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014.
 
De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft sindsdien een groot aantal ISA’s herzien en een nieuwe standaard, ISA 701, aangenomen. Op internationaal vlak zijn deze van toepassing op controles van financiële overzichten over verslagperioden afgesloten op of na 15 december 2016. Ingevolge deze nieuwe en gewijzigde ISA’s werden ook andere ISA’s gewijzigd.
 
Van 30 juni 2016 tot 16 augustus 2016 organiseerde de Raad van het IBR een openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm dat beoogt deze nieuwe en herziene ISA’s in België van toepassing te maken. U vindt hier het ontwerp van norm en de ontvangen reactie op de openbare raadpleging. Dit ontwerp van norm voorziet een inwerkingtreding van deze ISA's voor de controle van alle financiële overzichten (audit) met betrekking tot boekjaren die op of na 17 juni 2016 aanvangen. Voorwaarde voor de toepassing van deze nieuwe en herziene ISA's is hun vertaling naar het Nederlands en het Frans en publicatie ervan op de website van het IBR. Dit ontwerp van norm wordt nu, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953, ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie.
 
De Raad van het IBR wenst u nu reeds de huidige vertalingen van de nieuwe ISA 701 en van de herziene ISA’s ter beschikking stellen. Deze werden gemaakt in samenwerking met de CNCC (Compagnie nationale des Commissaires aux comptes) en de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). In het Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, 2015 Edition, werden de kruisverwijzingen naar paragrafen in andere ISA's echter nog niet geactualiseerd. Onderstaande vertalingen werden gebaseerd op  deze editie en bevatten bijgevolg ook nog niet deze kruisverwijzingen. De nieuwe editie (2016 Edition) is intussen verschenen.De vertalingen worden dan ook eerstdaags geactualiseerd.

De wijzigingen die door de IAASB aan de ISA’s werden aangebracht betreffen in hoofdzaak de structuur en bewoording van het commissarisverslag en hebben geen onoverkomelijke impact op de controlewerkzaamheden voorzien door de ISA’s. Tijdens de openbare raadpleging werden enkele documenten gepubliceerd ter ondersteuning bij de toepassing van deze nieuwe en herziene ISA's.
 
Voor meer informatie betreffende deze vertalingen kunt u contact opnemen met het IBR, via het e-mailadres .
 
​ISA ​EN ​Vertaling NL ​Traduction FR
General Principles and responsabilities
​ ​ ​ ​Uitgangspunten en verantwoordelijkheden
Principes généraux et responsabilités​ ​ ​ ​
ISA 200​​ ​Overall Objectives and Conduct of an Audit Algemene doelstellingen en het uitvoeren van een controle Objectifs généraux et conduite d'un audit​
​ISA 210 ​Agreeing on the Terms Overeenkomen van de voorwaarden ​Accord sur les termes
​ISA 220 ​Quality Control Kwaliteitsbeheersing Contrôle qualité
​ISA 230 ​Documentation ​Documentatie ​Documentation
ISA 240​ ​Fraud ​Fraude ​Fraude
ISA 250​​ ​Laws and Regulation ​Wet- en regelgeving Textes législatifs et réglementaires
ISA 260​​ ​Communication with Those Charged with Governance Communicatie met degenen belast met governance
Herzien
​Communication avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise
Révisée
ISA 265​ ​Internal Control ​Interne beheersing ​Contrôle interne
Risk​ Assessment and Response to assessed risks
Risico-inschattingen en het inspelen op de onderkende risico's
Evaluation des risques et réponses aux risques évalués
ISA 300​ ​Planning Planning ​Planification
​ISA 315 ​Risks of Material Misstatement Risico's van een afwijking van metarieel belang
Herzien
​Risques d'anomalies significatives
Révisée
​ISA 320 ​Materiality ​Materialiteit ​Caractère significatif
ISA ​330​ ​Responses to Assessed Risks Inspelen op ingeschatte risico's Réponses aux risques évalués
ISA 402​ ​Service Organization ​Serviceorganisatie Société de services
ISA ​​​450​ ​Evaluation of Misstatements Evaluatie van de afwijkingen ​Evaluation des anomalies
Audit Evidence​
Controle-in​formatie
​Eléments probants​
ISA ​500​ ​Audit Evidence ​Controle-informatie ​Eléments probants
​ISA 501 ​Audit Evidence - Specific Considerations ​Controle-informatie - Specifieke overwegingen Eléments probants - Aspects spécifiques
ISA 505​​ ​External confirmations ​Externe confirmaties Confirmations externes
ISA 510​​ ​Opening Balances Beginsaldi ​Soldes d'ouverture
​ISA 520 ​Analytical Procedures ​Cijferanalyses Procédures analytiques
ISA 530​​ ​Sampling ​Steekproeven Sondages​​​​
ISA ​​​540​ ​Accounting Estimates ​Schattingen Estimations comptables
​ISA 550 ​Related Parties ​Verbonden partijen ​Parties liées
ISA 560​​ ​Subsequent Events Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode ​Evénements postérieurs à la clôture
ISA 570​​ ​Going Concern ​Continuïteit
Herzien
​Continuité
Révisée
​ISA 580 ​Written Representations ​Schriftelijke bevestigingen Déclarations écrites
Using the Work of Others
Gebruikmaken van de werkzaamheden van andere beroepsbe​oefenaren
 Utilisation des travaux d'autres professionnels​ ​ ​
ISA 600​ ​Special Considerations - Group Speciale overwegingen - Groep Aspects particuliers - Groupe
​ISA 610 ​Internal Auditors ​Interne auditors
Herzien
​Auditeurs internes
Révisée
​ISA 620 ​Expert ​Deskundige ​Expert
​ ​ ​ ​ Audit Conclusions and Reporting
​ ​ ​ ​ Conclusies van de controle en rapportering​
Conclusions de l'audit et rapport​ ​
​ISA 700 ​Opinion and Reporting Oordeel en het rapporteren
Herzien
Révisée
ISA 701​ ​Key Audit Matters​ Kernpunten van de controle
Nieuw​
Points clés de l'audit
Nouvelle​
ISA​​​ 705​ ​Modifications to the Opinion ​Aanpassing van het oordeel
Herzien
Modifications apportées à l'opinion
Révisée
​ISA 706 ​Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs Paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden en paragrafen inzake overige aangelegenheden
Herzien
​Paragraphes d'observation et paragraphes relatifs à d'autres points
Révisée
​ISA 710 ​Corresponding Figures Vergelijkende cijfers Chiffres correspondants
​ISA 720 ​Other information Andere informatie
Herzien
Autres informations
Révisée
 
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat