Ontwerpen van normen en aanbevelingen

Artikel 30 van de op 30 april 2007 gecoördineerde wet van 22 juli 1953 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Thema's: 

Anti-witwas

Deontologie

Fusies en splitsingen

ISAE en ISRS

ISA's

ISQC 1

Kwaliteitscontrole

Permanente vorming

Prudentiële controle

Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO)

 

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat