Ontwerpen van normen en aanbevelingen

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

 

Ontwerp van norm inzake de opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het IBR

Ingevolge de openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), die liep van 22 december 2016 tot 31 januari 2017, heeft de Raad van het IBR op 24 februari en 26 augustus 2017 voormelde norm aangenomen en, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016, voorgelegd aan de HREB en de Minister die bevoegd is voor Economie.
 
De HREB heeft het ontwerp van norm goedgekeurd op 27 april 2017. Deze norm treedt pas in werking met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de norm door de Minister die bevoegd is voor Economie. In afwachting van deze goedkeuring wil de Raad van het IBR u in kennis stellen van de tekst van dit ontwerp van norm:


Overige thema's 

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat