Openbaar register: Bedrijfsrevisorenkantoren

De Raad van het Instituut houdt een openbaar register bij waarin de bedrijfsrevisorenkantoren worden geregistreerd. Iedereen kan de registratiegegevens te allen tijde op de website van het Instituut consulteren. Alle bedrijfsrevisorenkantoren worden door een individueel nummer in het openbaar register geïdentificeerd.

Zoek een Belgisch bedrijfsrevisorenkantoor

​Volledige lijst met alle bedrijfsrevisorenkantoren.

Meer informatie over de inschrijving van een bedrijfsrevisorenkantoor (login vereist)

Meer informatie over de modaliteiten omtrent de indiening ontslag als bedrijfsrevisorenkantoor (login vereist)

 
Bevoegde autoriteiten 

Bevoegde autoriteiten die belast zijn met de registratie, het toezicht, de kwaliteitscontrole, de sancties en het publiek toezicht: Zijn gelast met:
 • de registratie, het toezicht en de kwaliteitscontrole van de bedrijfsrevisoren: de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren – E. Jacqmainlaan 135/1 – 1000 Brussel;
 • de sancties: de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep – E. Jacqmainlaan 135/1 – 1000 Brussel;
 • het publiek toezicht (1):
  • de Minister bevoegd voor Economie (normen en aanbevelingen) - Brederodestraat 9, 1000 Brussel
  • de Procureur-generaal (toelating en registerinschrijving) – College van Procureurs-Generaal – Ernest Allardstraat 42 – 1000 Brussel
  • de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (normen en aanbevelingen) – North Gate III, 6de verdieping – Albert II-laan 16 – 1000 Brussel
  • het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (adviezen inzake onafhankelijkheid van de commissaris in afwijking van de “one to one”-regel en verwijzing naar de tuchtinstanties omtrent de onafhankelijkheid van de commissaris) – North Gate III, 6de verdieping – Albert II-laan 16 – 1000 Brussel
  • de Kamer van Verwijzing en Instaatstelling (permanente vorming, kwaliteitscontrole en onderzoeksregelingen) – E. Jacqmainlaan 135/1 – 1000 Brussel;
  • de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep (tuchtregelingen) – E. Jacqmainlaan 135/1 – 1000 Brussel.

_________________________
(1) Zie ook Verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot omzetting van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad.
Disclaimer: De informatie die getoond wordt van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen en de bedrijfsrevisorenkantoren, is de informatie zoals verstrekt en/of geactualiseerd door deze laatsten. ​​​​​​

Openbaar register
Contact

Ludwig Polfliet
Adviseur

T. 02 509.00.17

 • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat