Home > Stage > De stage > Administratie

Administratieve procedures

Opgelet: Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, zal het K.B. van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor in de loop van 2018 worden opgeheven en vervangen worden door een nog uit te vaardigen K.B.

De inwerkingtreding van dit nieuw K.B. zal gevolgen hebben op de toepasbaarheid van de onderstaande voorschriften.

 

De stagiair(e) zal op eigen initiatief de wijzigingen aanbrengen in zijn/haar persoonlijke profiel op het e-loket van deze website.

 

Definitie:

Wijziging van de situatie van de stagiair(e) die zijn stage niet meer wenst verder te zetten (en bijgevolg niet meer de hoedanigheid van stagiair(e) wenst te hebben) voor een maximale duur van 5 jaar.

Procedure:

De stagiair(e) zal zijn/haar aanvraag tot opschorting via zijn/haar profiel op het e-loket van deze website indienen.

De stagiair(e) zal naar keuze in het dropdown menu “opschorting voor een onbepaalde duur” kiezen.

Een getekende brief in pdf formaat met vermelding van de datum van het begin van de opschorting zal in bijlage bijgevoegd worden. Een knop geeft de mogelijkheid om de documenten up te loaden.

Een opschorting voor een onbepaalde duur bedraagt maximum 5 jaar. Na deze termijn zal de stagiair(e) geschrapt worden.
 
Om het voordeel van het laatste gepresteerde deel van de stage niet te verliezen, dient de stagiair zijn laatste stagedagboek volledig ingevuld tot datum van de opschorting per post op te sturen.

Hieronder vindt u modelbrieven van opschorting van de stage:

 

Definitie:

Wijziging van de situatie van stagiair X die zijn stage onder de leiding van stagemeester Y heeft opgeschort en die zijn stage herneemt onder identieke voorwaarden (dus bij Y) als die voorafgaandelijk aan de opschorting van de stage.

Procedure:

De betrokkene zal een aanvraag van herneming van de stage via zijn/haar profiel op het e-loket van deze website indienen.

De betrokkene zal in het dropdown menu “herneming van de stage” kiezen.

De aanvraag bevat een brief getekend door de stagemeester en de betrokkene in pdf formaat, waarin de datum van herneming van de stage vermeld dient te worden.

De betrokkene zal de noodzakelijke bijlagen en bewijsstukken aan zijn /haar aanvraag toevoegen.

Het is niet noodzakelijk om nieuwe stageovereenkomsten en/of een Comfort Letter op te sturen in de mate dat alle partijen dezelfde blijven en dat de bepalingen die voor de opschorting geldig waren van toepassing blijven.

De Stagecommissie behoudt zich het recht het profiel van de stagemeester te herzien.

 

Definitie:

Wijziging van de situatie van stagiair X die zijn stage doet onder begeleiding van stagemeester Y, natuurlijke of rechtspersoon, en die zijn stage verder zet onder de begeleiding van stagemeester Z, natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht of de wijziging al dan niet het gevolg is van een opschorting van de stage.
 
Procedure:
 
De stagiair(e) zal zijn/haar aanvraag tot verandering van stagemeester via zijn/haar profiel op het e-loket van deze website indienen.
 
De stagiair(e) zal in het dropdown menu “verandering van stagemeester” kiezen.
 
De aanvraag zal een brief in pdf formaat met de bijlage en de bewijsstukken bevatten.
 
In geval van verandering van stagemeester,
  1. in hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor onder de begeleiding van een verschillende natuurlijke persoon:
    • Indien de stagemeester een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon is, zal er een comfort letter getekend door de nieuwe stagemeester, evenals een addendum aan de oorspronkelijke stageovereenkomst met vermelding van de verandering van stagemeester aan de aanvraag toegevoegd worden.
    • Indien het bedrijfsrevisorenkantoor de stagemeester is, zal de verandering van vaste vertegenwoordiger meegedeeld worden in een brief getekend door de verschillende partijen. De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden als een stagemeester natuurlijke persoon beantwoorden (maximum drie stagiairs, vijf jaar inschrijving in het openbaar register, enz.). Bovendien moet hij een nieuwe Comfort Letter tekenen.
  2. in een ander kantoor: een nieuwe stageovereenkomst, een comfort letter evenals een kopie van de arbeidsovereenkomst of van de overeenkomst van zelfstandige diensten dienen aan de aanvraag toegevoegd te worden.

De Stagecommissie behoudt zich het recht het profiel van de stagemeester te herzien.

 

Definitie:

Wijziging van de situatie van een stagiair(e) die een deel van zijn/haar stage buiten België wenst te doen onder de begeleiding van een bedrijfsrevisor (of gelijkwaardige titel erkend door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in het gastland).

Procedure:

De mogelijkheid om een deel van de stage buiten België uit te oefenen is voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor.

De stagiair(e) zal een aanvraag via zijn/haar profiel op het e-loket van deze website indienen.

De stagiair(e) zal in het dropdown menu “stage in het buitenland” kiezen.

Een brief getekend door de stagemeester in België; de stagemeester in het buitenland en de stagiair(e) met vermelding van de duur van de stage in het buitenland zal in bijlage toegevoegd worden.

Een attest van de hoedanigheid gelijkwaardige aan die van bedrijfsrevisor in België van de buitenlandse stagemeester (opgesteld door het Instituut van oorsprong) zal aan de aanvraag toegevoegd worden. Een comfort letter getekend door de buitenlandse stagemeester zal eveneens toegevoegd worden.

 

Definitie:

Aanvraag van een stagiair(e) of een kandidaat-stagiair (e) om van een verkorting van de normale duur van de stage van 3 jaar (op basis van artikel 23 van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor) te kunnen genieten.

Procedure:

De stagiair(e) of kandidaat-stagiair(e) zal de aanvraag tot verkorting van de duur van de stage via het e-loket van deze website indienen.

Deze aanvraag mag op het moment van de tot toelating tot de stage of in de loop van de stage gedaan worden.

De stagiair(e) of kandidaat-stagiair(e) zal in het dropdown menu “verkorting van de duur van de stage” kiezen.

De aanvraag zal een gemotiveerde brief in pdf formaat bevatten.

De stagiair(e) of kandidaat-stagiair(e) zal naast de aanvraag de bijlagen en nuttige bewijsstukken toevoegen (in functie van de specifieke situaties: een gedetailleerde Curriculum Vitae, een attest van de hoedanigheid van een andere Belgisch of buitenlands Instituut, een attest van de hoedanigheid van stagiair(e) bij een Instituut buiten België,…)  

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat