Home > Stage > De stage > Examens

Stage-examens

Opgelet: Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, zal het K.B. van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor in de loop van 2018 worden opgeheven en vervangen worden door een nog uit te vaardigen K.B.

De inwerkingtreding van dit nieuw K.B. zal gevolgen hebben op de toepasbaarheid van de onderstaande voorschriften.

De stagiair dient gedurende zijn stage alle examens af te leggen die door de Stagecommissie worden georganiseerd maar het staat hem/haar vrij het moment te bepalen waarop hij/zij deze examens aflegt.

De examens worden één keer per jaar georganiseerd (tussen eind september en half november).De inschrijvingen voor de stage-examens moeten ten laatste 10 kalenderdagen voor het examen via het e-loket van deze website ingediend worden. Er zullen geen uitzonderingen gemaakt worden op deze deadline.​

Alle examens starten om 9 uur (ongeacht het aantal af te leggen examens)Tab 3 of 5.. De stagiairs worden gevraagd om tijdig aanwezig te zijn. Stagiairs die zich te laat aanbieden, zullen geen toegang meer krijgen tot de examenzaal. De exacte locatie van de examens zal later worden meegedeeld.

De toegang tot het examenlokaal is strikt verboden voor personen die niet geldig zijn ingeschreven.

Tijdens het afleggen van de examens is het gebruik van een eenvoudige rekenmachine toegestaan.  Het gebruik van een grafische rekenmachine,  draagbare computer, GSM of enig ander elektronisch apparaat is verboden.

Daarenboven mag geen enkele vorm van documentatie worden gebruikt.  Het is dus niet toegestaan om referentiewerken mee te brengen naar de examens.

Om voor de stage-examens te slagen moet de stagiair een globaal gemiddelde behalen van minstens 60% en een minimum van 50% per vak.

De vakken waarvoor een resultaat lager dan 50 % werd behaald, moeten in een volgende zittijd opnieuw worden afgelegd. Voor vakken die meermaals worden afgelegd, wordt steeds het hoogst behaalde resultaat weerhouden.
 
De Stagecommissie beraadslaagt over de behaalde resultaten.

​​De examenvragen van de drie voorgaande jaren kunnen worden geraadpleegd via onderstaande link (enkel toegankelijk voor stagiairs):

Kalender


 ​

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat