Home > Stage > Toegang tot de stage > Profiel stagemeester

Profiel stagemeester

Opgelet: De toelatingsvoorwaarden tot de stage zijn gewijzigd door de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016. Het slagen in een toelatingsexamen is niet langer een voorwaarde om de stage te kunnen aanvatten. Bijgevolg kunnen de personen die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 75, §1 van de wet de stage starten op 1 juli 2018, voor zover zij uiterlijk op 15 februari 2018 een volledig stagedossier indienen.

De materies die deel uitmaken van het toelatingsexamen en opgenomen zijn in artikel 8 van de Europese richtlijn 2006/43/EC blijven behouden, maar deze kunnen voortaan ook tijdens de stage worden afgelegd.

De praktische modaliteiten met betrekking tot de stage en de verschillende examens zullen een aantal wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zijn opgenomen in een ontwerp K.B. betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, dat in de loop van 2018 zal worden uitgevaardigd.
Bijkomende informatie omtrent de gevolgen van deze wijzigingen en de overgangsmaatregelen zullen na uitvaardiging van het nieuw K.B. worden meegedeeld.

De inwerkingtreding van dit nieuw K.B. zal gevolgen hebben op de toepasbaarheid van de onderstaande voorschriften.

De stagemeester moet over de noodzakelijke omvang en kwaliteit van werkzaamheden beschikken voor de goede vorming van de stagiair.

Het profiel van de stagemeester kan op basis van de jaarlijkse mededeling, die elke confrater dient in te vullen, worden geanalyseerd. Een aantal confraters die hun jaarlijkse verklaring niet hadden ingediend, werden verzocht deze in te dienen teneinde de Stagecommissie toe te laten een beoordeling te maken omtrent de toelating tot de stage van een aantal kandidaten.

Op basis van deze informatie heeft de Stagecommissie in een beperkt aantal gevallen moeten vaststellen dat de kandidaat stagemeester hetzij over onvoldoende revisorale opdrachten hetzij over onvoldoende gediversifieerde revisorale opdrachten beschikte om een degelijke stage te waarborgen. De Stagecommissie heeft de desbetreffende kandidaat stagemeester gevraagd om de nodige maatregelen te nemen om een behoorlijke stage te garanderen aan de stagiair.

De Stagecommissie biedt daarbij de mogelijkheid aan de stagemeesters waarvan het profiel eventueel problemen zou kunnen doen rijzen, om voorafgaandelijk aan de Stagecommissie advies te vragen.
 
Indien het profiel van de stagemeesters eventueel problemen zou oproepen bij de goedkeuring van de stage, heeft deze laatste het recht om door de Stagecommissie te worden gehoord. De Stagecommissie heeft daarbij bepaald dat zij eventueel instemt met een stage die verloopt onder het toezicht van twee stagemeesters. Tegen elke beslissing waarbij de toelating van een kandidaat tot de stage wordt geweigerd, kan eventueel beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep.
 
De stagemeester moet ten minste vijf jaar de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben.
 
De stagemeester kan tegelijkertijd de opleiding van maximaal drie stagiairs op zich nemen.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat