Home > Stage > Toegang tot de stage > Profiel stagemeester

Profiel stagemeester

Opgelet: De toelatingsvoorwaarden tot de stage zijn gewijzigd door de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016. Het slagen in een toelatingsexamen is niet langer een voorwaarde om de stage te kunnen aanvatten. Bijgevolg kunnen de personen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden de stage starten op 1 juli 2017, voor zover zij uiterlijk op 30 april 2017 een volledig stagedossier  indienen.

Ingevolge de inwerkingtreding van voormelde wet zal het verloop van de stage eveneens een aantal wijzigingen ondergaan. Deze worden opgenomen in een nog uit te vaardigen koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep (het huidige K.B. van 30 april 2007 zal in de loop van 2017 worden opgeheven).

De inwerkingtreding van dit nieuw K.B. zal gevolgen hebben op de toepasbaarheid van de onderstaande voorschriften.


De stagemeester moet over de noodzakelijke omvang en kwaliteit van werkzaamheden beschikken voor de goede vorming van de stagiair.

Het profiel van de stagemeester kan op basis van de jaarlijkse mededeling, die elke confrater dient in te vullen, worden geanalyseerd. Een aantal confraters die hun jaarlijkse verklaring niet hadden ingediend, werden verzocht deze in te dienen teneinde de Stagecommissie toe te laten een beoordeling te maken omtrent de toelating tot de stage van een aantal kandidaten.

Op basis van deze informatie heeft de Stagecommissie in een beperkt aantal gevallen moeten vaststellen dat de kandidaat stagemeester hetzij over onvoldoende revisorale opdrachten hetzij over onvoldoende gediversifieerde revisorale opdrachten beschikte om een degelijke stage te waarborgen. De Stagecommissie heeft de desbetreffende kandidaat stagemeester gevraagd om de nodige maatregelen te nemen om een behoorlijke stage te garanderen aan de stagiair.

De Stagecommissie biedt daarbij de mogelijkheid aan de stagemeesters waarvan het profiel eventueel problemen zou kunnen doen rijzen, om voorafgaandelijk aan de Stagecommissie advies te vragen.
 
Indien het profiel van de stagemeesters eventueel problemen zou oproepen bij de goedkeuring van de stage, heeft deze laatste het recht om door de Stagecommissie te worden gehoord. De Stagecommissie heeft daarbij bepaald dat zij eventueel instemt met een stage die verloopt onder het toezicht van twee stagemeesters. Tegen elke beslissing waarbij de toelating van een kandidaat tot de stage wordt geweigerd, kan eventueel beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep.
 
De stagemeester moet ten minste vijf jaar de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben.
 
De stagemeester kan tegelijkertijd de opleiding van maximaal drie stagiairs op zich nemen.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of ten European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat