Home > Stage > Toegang tot de stage > Stagedossier

Toegangsdossier tot de stage

Kandidaat-stagiairs die hun stage wensen aan te vatten op 1 juli 2019, moeten hun stagedossier  uiterlijk op 15 februari 2019 indienen.

Kandidaat-stagiairs die reeds geslaagd zijn voor alle theoretische stage-examens, moeten het stagedossier indienen via het e-loket (rubriek “stage” – “toegangsdossier tot de stage”). 

Kandidaat-stagiairs die nog niet geslaagd zijn voor alle theoretische stage-examens moeten het stagedossier via het e-loket  indienen, door gebruik te maken van de “e-request”-functie (“indiening toelatingsdossier tot de stage”).  

Laattijdig ingediende of onvolledige stagedossiers worden niet in aanmerking genomen door de Stagecommissie.

Het toegangsdossier tot de stage moet de volgende documenten bevatten :
 • één exemplaar van de stageovereenkomst ondertekend door alle betrokken partijen;
 • een comfort letter (verbintenisbrief) ondertekend door de kandidaat-stagemeester; 
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst of van de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening met vermelding van de huidige bezoldiging;

  Artikel 16, § 2 van het K.B. van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor bepaalt het volgende in verband met de minimumbezoldiging van de stagiairs:

  Ҥ 2. De stagemeester of het bedrijfsrevisorenkantoor waarmee de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van zelfstandige dienstverlening bedoeld in paragraaf 1 werd afgesloten, verbindt zich ertoe een bezoldiging niet lager dan de minima vastgelegd door de Stagecommissie te betalen. Deze minima worden gepubliceerd op de website van het Instituut".

  De huidige minimumbezoldiging voor de stagiairs werd door de Stagecommissie vastgelegd op : 2.092 EUR bruto per maand voor bedienden en 22 EUR bruto per uur voor zelfstandigen.
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (niet ouder dan zes maanden);
 • een kopie van de identiteitskaart (recto verso); 
 • een kopie van het/de diploma('s).

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

 • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat