Home > Stage > Toegang tot de stage > Stagedossier

Toegangsdossier tot de stage

Opgelet: De toelatingsvoorwaarden tot de stage zijn gewijzigd door de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016. Het slagen in een toelatingsexamen is niet langer een voorwaarde om de stage te kunnen aanvatten. Bijgevolg kunnen de personen die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 75, §1 van de wet de stage starten op 1 juli 2018, voor zover zij uiterlijk op 15 februari 2018 een volledig stagedossier  indienen.

De materies die deel uitmaken van het toelatingsexamen en opgenomen zijn in artikel 8 van de Europese richtlijn 2006/43/EC blijven behouden, maar deze kunnen voortaan ook tijdens de stage worden afgelegd.

De praktische modaliteiten met betrekking tot de stage en de verschillende examens zullen een aantal wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zijn opgenomen in een ontwerp K.B. betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, dat in de loop van 2018 zal worden uitgevaardigd.
Bijkomende informatie omtrent de gevolgen van deze wijzigingen en de overgangsmaatregelen zullen na uitvaardiging van het nieuw K.B. worden meegedeeld.

De inwerkingtreding van dit nieuw K.B. zal gevolgen hebben op de toepasbaarheid van de onderstaande voorschriften.

Kandidaten die hun stage wensen aan te vatten op 1 juli 2018, moeten hun stagedossier  via het e-loket indienen, en dit ten laatste op 15 februari 2018.

De dossiers die laattijdig of onvolledig worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen door de Stagecommissie.

Het toegangsdossier tot de stage bestaat uit volgende stukken:

  • één exemplaar van de stageovereenkomst getekend door beide partijen;
  • een comfort letter (verbintenisbrief) getekend door de stagemeester;
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst of van de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening met
  • vermelding van de huidige bezoldiging;
  • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (niet ouder dan zes maanden);
  • een kopie van de identiteitskaart;
  • een kopie van het/de diploma('s).

 

Stageovereenkomst

 

Comfort letter

Bij de stage-aanvraag dient de bedrijfsrevisor naast de stageovereenkomst ook een comfort letter, zoals opgesteld door de Stagecommissie, te ondertekenen.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat