Home > Stage > Toegang tot de stage > Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen

 

De toegang tot de stage is voorbehouden aan:

  • de houder van een Belgisch diploma dat overeenstemt met een studieprogramma van ten minste vier jaar (niveau master) en dat uitgereikt is door een universiteit of door een inrichting van economisch hoger onderwijs van universitair niveau;
  • de houder van een diploma van een buitenlandse universiteit, voor zover dat diploma erkend wordt door de Belgische autoriteiten.

 

Het toelatingsexamen bestaat uit 23 vakken waarvoor de kandidaten kunnen vrijgesteld worden (zie lijst van de materies hieronder). De vrijstellingen voor het toelatingsexamen worden toegekend op basis van het elektronisch inschrijvingsformulier, op voorwaarde dat de inschrijving werd gevalideerd door de betreffende universiteiten en/of hogescholen van het lange type. Een kopie van het/de diploma's (in voorkomend geval van het getuigschrift van de studiecyclus) moet worden bijgevoegd.

De examenvragen van de drie voorgaande jaren kunnen worden geraadpleegd via onderstaande link, enkel toegankelijk voor examinandi:

 

 

Kosten

De dossierkosten van 200 EUR moeten voor 30 juni 2016 worden betaald. Er wordt eveneens een bedrag van 50 EUR per af te leggen vak gevraagd. De betaling moet op het moment van de inschrijving voor de examens worden uitgevoerd en ten laatste 10 dagen voor het examen. Deze betalingen moeten uitgevoerd worden op het Fortis rekeningnummer 001-2073801-17 met vermelding van uw naam. In geval van afwezigheid de dag van het examen zullen de inschrijvingskosten niet teruggestort worden behoudens gevallen van overmacht die gestaafd worden door een attest. Kandidaten die zich inschrijven voor de toelatingsexamens zonder te betalen en die niet tijdig uitschrijven (namelijk ten laatste tien dagen voor het examen), zullen toch het verschuldige inschrijvingsbedrag moeten betalen.

 

Het toelatingsexamen vindt plaats op : zaterdag 8 oktober 2016, zaterdag 15 oktober 2016 en zaterdag 22 oktober 2016. Alle examens beginnen om 9 uur (ongeacht het aantal af te leggen examens) en worden bij SELOR georganiseerd. De kandidaten worden gevraagd om tijdig aanwezig te zijn. Kandidaten die zich te laat aanbieden, zullen geen toegang meer krijgen tot de examenzaal!

De inschrijvingen voor de toelatingsexamens moeten ten laatste 10 dagen voor de schriftelijke proef via het extranet van het IBR ingediend worden.

De toegang tot het examenlokaal is strikt verboden voor elke persoon die niet geldig is ingeschreven en/of de inschrijvingsbijdrage niet betaald heeft. 

 
zaterdag 8 oktober 2016 :
 
010 : Algemene theorie en de beginselen van de boekhouding
030 : Internationale standaarden voor jaarrekeningen.
040 : Financiële analyse.
060 : Risicomanagement en interne beheersing.
070 : Controleleer en beroepsvaardigheden.
120 : Faillissementsrecht en soortgelijke procedures.
141 : Burgerlijk recht.
142 : Handelsrecht.
 
zaterdag 15 oktober 2016 :

022 : Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen.
050 : Analytische en beleidsboekhouding.
090 : Internationale controlestandaarden.
160 : Informatietechnologieën en informaticasystemen.
170 : Algemene, financiële en bedrijfseconomie.
181 : Wiskunde.
182 : Statistiek.
190 : Grondbeginselen van financieel bedrijfsbeheer.
 
zaterdag 22 oktober 2016:

021 : Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van jaarrekeningen.
080 : Wettelijke voorschriften en gedrags- en beroepsnormen betreffende de wettelijke controle van jaarrekeningen en de daarmee belaste wettelijke auditors
100 : Beroepsethiek en onafhankelijkheid.
111 : Vennootschapsrecht.
112 : Corporate governance.
130 : Belastingrecht.
150 : Socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht.
 

 

 

Tijdens het afleggen van de examens is enkel het gebruik van een eenvoudige rekenmachine toegestaan.  Het gebruik van een draagbare computer, GSM of elk ander elektronisch instrument is verboden.
 
Daarenboven mag geen enkele vorm van documentatie worden gebruikt.  Het is dus niet meer toegestaan om referentiewerken mee te brengen naar de examens.
 
Om voor het toelatingsexamen te slagen moet de kandidaat een resultaat behalen dat gelijk is aan of hoger dan 50 % voor elk vak. Bovendien moet de kandidaat een gepondereerd gemiddelde van 60 % voor het toelatingsexamen behalen. De vakken waarvoor een resultaat lager dan 50 % werd behaald moeten in een volgende zittijd opnieuw worden afgelegd. De hoogst behaalde punten blijven behouden en verworven. Indien de kandidaat het wenst, kan hij elk vak dat hij nuttig acht opnieuw afleggen teneinde het globale gemiddelde te verbeteren.
 
De Examencommissie beraadslaagt over de behaalde punten.
 
De vrijstellingen voor het toelatingsexamen behaald op basis van een universitair diploma of van een gelijkwaardig diploma worden onherroepelijk verleend. Dezelfde regel geldt voor de geslaagde vakken (60 % van de punten) ter gelegenheid van een toelatingsexamen. Onderscheid moet worden gemaakt tussen het slagen voor een vak van het toelatingsexamen, vastgelegd op 50%, en de toekenning van een definitieve vrijstelling vastgelegd op 60 % van de punten.
 
 
 

De vrijstellingen voor het toelatingsexamen van het IBR kunnen verkregen worden op basis van het diploma behaald bij een universiteit of hogeschool van het lange type. De toekenning van vrijstellingen wordt bepaald door de Stagecommissie op basis van uw volledig ingevuld inschrijvingsformulier en de daarin geselecteerde cursussen van de universiteiten en/of hogescholen van het lange type met economische orientatie die door het IBR erkend worden.
 
De cursusinhouden werden samen met de academische instellingen besproken.
 
De toekening van de vrijstellingen door het IBR vindt uitsluitend plaats op basis van het individueel dossier van de kandidaat.
 
Voor de toekenning van vrijstellingen zijn twee voorwaarden vereist:
  • het betrokken vakgebied moet op het diploma vermeld zijn;
  • het aantal uren / studiepunten (ECTS) toegekend aan de leerstof moet overeenstemmen met het aantal uren / studiepunten (ECTS) dat de Raad, na advies van de Hoge Raad van de Economische Beroepen, als voldoende beschouwt in het kader van de eisen gesteld door het beroep van bedrijfsrevisor.

Via onderstaande applicatie kunt u een overzicht bekomen van mogelijke vrijstellingen voor het IBR-toelatingsexamen en dit op basis van de cursussen gevolgd tijdens uw universitair parcours. Gelieve te noteren dat het steeds een simulatie betreft en geenszins een definitief examenprogramma is.

Het koninklijk besluit van 30 april 2007 zet de bepalingen van de Auditrichtlijn (2006/43/EG) inzake het toelatingsexamen om in Belgisch recht. Deze bepalingen zijn in werking getreden op 1 januari 2008. Er dient opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 8 van de richtlijn 2006/43/EG, de omschrijving van de vakken en het aantal vakken van het toelatingsexamen geëvolueerd zijn. De IBR vereisten voor het toekennen van vrijstellingen worden in de tabel hieronder hernomen in ECTS.

​Code ​Vak ​Verdeling Vereiste ECTS​
010​ ​Algemene theorie en beginselen van de boekhouding ​10
​Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling ​6
021​ ​-van jaarrekeningen en  ​4
​022 ​-geconsolideerde jaarrekeningen ​2
​030 ​Internationale boekhoudstandaarden ​6
​040 ​Financiële analyse ​6
050​ ​Analytisch bedrijfsboekhouding en beleidsboekhouding ​6
​060 ​Risicomanagement en ​6
​interne beheersing ​minimum 4
​070 ​Controleleer en beroepsvaardigheden ​6
​080 ​Wettelijke voorschriften en gedrags- en beroepsnormen betreffende
de wettelijke controle van jaarrekeningen en de daarmee blaste wetelijke auditors
​3
090​ ​Internationale controlestandaarden ​3
​100 ​Beroepsethiek en onafhankelijkheid ​3
​111 ​Vennootschapsrecht en ​4 ​6
​112 Corporate Governance ​2
​120 ​Faillissementsrecht en soortgelijke procedures ​3
​130 ​Belastingrecht ​3
141​ ​Burgerlijk en ​1 ​2
142​ ​handelrecht ​1
​150 ​Socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht ​2
​160 ​Informatietechnologieën en informaticasystemen ​8
​170 ​Bedrijfseconomie, algemene economie en financiële economie ​8
181​ ​Wiskunde en ​3 ​6
182​ ​statistiek ​3
190​ ​Grondbeginselen van financieel bedrijfsbeheer ​6
  

De hierboven vermelde criteria zijn van toepassing voor alle inschrijvingdossiers van het toelatingsexamen vanaf 1 januari 2008.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of ten European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

 

 Kalender 2015

 
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat