Home > Stage > Toegang tot de stage > Theoretische stage-examens

Theoretisch stage-examen

Vakgebieden


De theoretische stage-examens hebben betrekking op  de volgende 23 vakgebieden (zie artikel 28 § 1 van het K.B. Toegang tot het beroep van 17 augustus 2018):

​Code Vak​ Vereiste ECTS​
010​ ​Algemene theorie en beginselen van de boekhouding ​10
​021 ​Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van jaarrekeningen ​4
​022 ​Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen
​2
​030 ​Internationale standaarden voor jaarrekeningen
​6
​040 ​Financiële analyse ​6
​050 ​Analytische en beleidsboekhouding ​6
​060 ​Interne beheersing en risicomanagement ​6
070​ ​Controleleer en beroepsvaardigheden ​6
080​ ​Wettelijke voorschriften en beroeps- en gedragsnormen betreffende de wettelijke controle van jaarrekeningen en de daarmee belaste wettelijke auditors ​3
​090 ​Internationale controlestandaarden ​3
100​ ​Beroepsethiek en onafhankelijkheid ​3
​111 ​Vennootschapsrecht ​4
​112 ​Corporate Governance ​2
​120 ​Faillissementsrecht en soortgelijke procedures ​3
​130 ​Belastingrecht ​3
141​ ​Burgerlijk recht ​1
​142 ​Handelsrecht ​1
​150 ​Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht ​2
​160 ​Informatietechnologie en informaticasystemen ​8
​170 ​Algemene, financiële en bedrijfseconomie ​8
​181 ​Wiskunde ​3
182​ ​Statistiek ​3
​190 ​Grondbeginselen van financieel bedrijfsbeheer ​6
 

Vrijstellingen


De Stagecommissie kan vrijstellingen verlenen voor één of meerdere vakgebieden van de theoretische stage-examens. De vrijstellingen worden verleend per vakgebied op voorwaarde dat de aan het vakgebied bestede aantal studiepunten (ECTS) tenminste overeenstemmen met het aantal studiepunten (ECTS) die voor dit vakgebied door de Raad, na advies van de Hoge Raad, voldoende worden geacht in het kader van de eisen gesteld voor het beroep van bedrijfsrevisor. De minimumvereisten inzake ECTS worden per vakgebied weergegeven in de bovenstaande tabel. 

De vrijstellingen kunnen worden verleend op basis van:
 • Examenmateries die reeds werden afgelegd in het kader van
  1. een professionele bachelor van economische of juridische aard;
  2. of een academische bachelor die heeft geleid tot het behalen van een masterdiploma;
  3. alsook een masterdiploma;
 • Examenmateries die reeds werden afgelegd in het kader van één of meerdere aanvullende getuigschriften (uitgereikt door de onderwijsinstellingen bedoeld in de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 of in het decreet van de Franse gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie  van de studies); 
 • Creditcontracten of examencontracten in het kader van universitaire studies.

De vrijstellingen voor de theoretische stage-examens worden toegekend op basis van de cursussen die werden geselecteerd in het elektronisch inschrijvingsformulier, op voorwaarde dat deze selectie werd gevalideerd door de betreffende onderwijsinstelling. De nodige bewijsstukken moeten worden toegevoegd aan het elektronisch toelatingsdossier (namelijk kopie van het/de diploma(‘s), diplomasupplementen, aanvullende getuigschriften, creditcontracten, enz.).

De vrijstellingen worden onherroepelijk verleend.

Met behulp van onze simulatietool kan u een idee krijgen van het aantal mogelijke vrijstellingen voor de theoretische stage-examens.

Wij benadrukken dat het hier steeds gaat om een simulatie en dat het resultaat van deze simulatie geenszins als definitief examenprogramma kan worden beschouwd.Voorbereiding


In tegenstelling tot de praktische stage-examens, worden er voor de theoretische stage-examens geen seminaries georganiseerd ter voorbereiding op het examen. De kandidaat kan zich echter voorbereiden op deze examens met behulp van de lijst met nuttige referentiewerken die door de Examencommissie – die belast is met het opstellen van de examenvragen – wordt opgesteld.

Bovendien kunnen de examenvragen van de drie voorgaande jaren worden geraadpleegd via onderstaande link (enkel toegankelijk voor examinandi en stagiairs via login):


Praktische modaliteiten

Wie?

Zowel examinandi (dit zijn de personen die - zonder de hoedanigheid van stagiair te hebben - het elektronisch inschrijvingsformulier reeds correct hebben ingediend en van wie het examenprogramma reeds werd bevestigd) als stagiairs kunnen deelnemen aan de theoretische stage-examens. De stagiairs van wie de stage is opgeschort, kunnen eveneens blijven deelnemen aan de theoretische stage-examens. 

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor de theoretische stage-examens is uitsluitend mogelijk via het e-loket en dit ten laatste tien kalenderdagen voor de datum van het (de) examen(s). Er worden geen uitzonderingen gemaakt op deze deadline! 

De inschrijvingsbijdrage bedraagt 51 EUR per af te leggen examen en moet worden gestort op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117 met de vermelding “theoretische stage-examens”. In geval van afwezigheid op de dag van het examen zullen de inschrijvingskosten niet worden teruggestort, behoudens in geval van overmacht (gestaafd door een attest).

Waar?

De theoretische stage-examens gaan door in:
 1. ofwel het auditorium van ICHEC (Site Montgomery - Amphithéatre Etienne Davignon, Brand Whitlocklaan 4, 1150 Sint-Pieters-Woluwe);
 2. ofwel de lokalen van het IBR (zesde verdieping, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel);
 3. of elke andere door de stagecommissie vastgelegde locatie.
U ontvangt enkele dagen voor het examen een e-mail met hierin de bevestiging van de locatie.

Wanneer?

De data voor 2019 worden hieronder weergegeven.

Alle examens starten om 9u stipt. Om organisatorische redenen wordt gevraagd om ten laatste om 8u30 aanwezig te zijn. De kandidaat beschikt over één uur per af te leggen examen en het einduur zal dus afhangen van het aantal af te leggen examens.

12 oktober 2019
 
010 : Algemene theorie en beginselen van de boekhouding
030 : Internationale standaarden voor jaarrekeningen
040 : Financiële analyse
060 : Interne beheersing en risicomanagement
070 : Controleleer en beroepsvaardigheden
120 : Faillissementsrecht en soortgelijke procedures
141 : Burgerlijk recht
142 : Handelsrecht


19 oktober 2019

022 : Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen
050 : Analytische en beleidsboekhouding
090 : Internationale controlestandaarden
160 : Informatietechnologie en informaticasystemen
170 : Algemene, financiële en bedrijfseconomie.
181 : Wiskunde
182 : Statistiek
190 : Grondbeginselen van financieel bedrijfsbeheer
 

26 oktober 2019

021 : Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van jaarrekeningen
080 : Wettelijke voorschriften en beroeps- en gedragsnormen betreffende de wettelijke controle van jaarrekeningen en de daarmee belaste wettelijke auditors;
100 : Beroepsethiek en onafhankelijkheid.
111 : Vennootschapsrecht
112 : Corporate governance
130 : Belastingrecht
150 : Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Toegestane documenten?

Tijdens het afleggen van de theoretische stage-examens mag geen enkele vorm van documentatie worden gebruikt. Het is dus niet toegestaan om referentiewerken mee te brengen naar de examens.

Het gebruik van een eenvoudige rekenmachine is toegestaan. Het gebruik van een grafisch rekenmachine, laptop, GSM of eender welk ander elektronisch apparaat is verboden. 


Resultaten en deliberatie


De resultaten van de theoretische stage-examens (sessie 2018) zullen tussen 15 en 31 december 2018 worden bekendgemaakt via het e-loket.

Om te slagen voor de theoretische stage-examens moet de kandidaat een globaal gemiddelde behalen van minstens 60% en een minimum van 50% per vakgebied. Het globaal gemiddelde is een “gewogen” gemiddelde, dit betekent dat het gemiddelde wordt gewogen door het minimum aantal ECTS dat per vakgebied werd vastgelegd.  Dit aantal ECTS wordt evenwel verdubbeld voor de vakgebieden opgesomd in artikel 8.1 van de Europese richtlijn 2006/43/EG van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (dit zijn de vakgebieden 010 t.e.m 100).

Voor de vakken die meermaals werden afgelegd, wordt steeds het hoogst behaalde resultaat weerhouden.
 
De Examencommissie beraadslaagt over de behaalde examenresultaten. De eerstvolgende deliberatie van de Examencommissie zal doorgaan op 11 december 2018.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

 

 Kalender 2019

 
 • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat