Home > Stage > Toegang tot de stage > Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen

Opgelet: De toelatingsvoorwaarden tot de stage zijn gewijzigd door de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016. Het slagen in een toelatingsexamen is niet langer een voorwaarde om de stage te kunnen aanvatten. Bijgevolg kunnen de personen die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 75 §1 van de wet de stage starten op 1 juli 2018, voor zover zij uiterlijk op 15 februari 2018 een volledig stagedossier  indienen.

De materies die deel uitmaken van het toelatingsexamen en opgenomen zijn in artikel 8 van de Europese richtlijn 2006/43/EC blijven behouden, maar deze kunnen voortaan ook tijdens de stage worden afgelegd.

De praktische modaliteiten met betrekking tot de stage en de verschillende examens zullen een aantal wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zijn opgenomen in een ontwerp K.B. betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, dat in de loop van 2017 zal worden uitgevaardigd.
Bijkomende informatie omtrent de gevolgen van deze wijzigingen en de overgansmaatregelen zullen na uitvaardiging van het nieuw K.B. worden meegedeeld.

De inwerkingtreding van dit nieuw K.B. zal gevolgen hebben op de toepasbaarheid van de onderstaande voorschriften.

De toegang tot de stage is voorbehouden aan:

  • de houders van een master diploma uitgereikt door een  Belgische universiteit of door een Belgische hogeschool van het lange type;
  • de houders van een  gelijkwaardig diploma uitgereikt door een buitenlandse universiteit, voor zover dat diploma erkend wordt door de bevoegde Belgische autoriteiten.

Het toelatingsexamen bestaat uit 23 vakken waarvoor de kandidaten kunnen vrijgesteld worden (zie lijst van de materies hieronder). De vrijstellingen voor het toelatingsexamen worden toegekend op basis van de cursussen die werden geselecteerd in het elektronisch inschrijvingsformulier, op voorwaarde dat deze selectie werd gevalideerd door de betreffende universiteiten en/of hogescholen van het lange type. Een kopie van het/de diploma's (in voorkomend geval van het getuigschrift van de studiecyclus) moet worden bijgevoegd.

De examenvragen van de drie voorgaande jaren kunnen worden geraadpleegd via onderstaande link, enkel toegankelijk voor examinandi:

Kosten

De dossierkosten van 205 EUR moeten voor 30 juni 2018 worden betaald. Er wordt eveneens een bedrag van 51 EUR per af te leggen vak gevraagd. De betaling moet op het moment van de inschrijving voor de examens worden uitgevoerd en ten laatste 10 kalender dagen voor het examen. Deze betalingen moeten uitgevoerd worden op het Fortis rekeningnummer BE61 001-2073801-17 met vermelding van uw naam. In geval van afwezigheid op de dag van het examen zullen de inschrijvingskosten niet teruggestort worden behoudens gevallen van overmacht die gestaafd worden door een attest. Kandidaten die zich inschrijven voor de toelatingsexamens zonder te betalen en die niet tijdig uitschrijven (namelijk ten laatste tien kalender dagen voor het examen), zullen toch het verschuldige inschrijvingsbedrag moeten betalen.

13 oktober 2018
 
010 : Algemene theorie en de beginselen van de boekhouding
030 : Internationale standaarden voor jaarrekeningen.
040 : Financiële analyse.
060 : Risicomanagement en interne beheersing.
070 : Controleleer en beroepsvaardigheden.
120 : Faillissementsrecht en soortgelijke procedures.
141 : Burgerlijk recht.
142 : Handelsrecht.
 
20 oktober 2018

022 : Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen.
050 : Analytische en beleidsboekhouding.
090 : Internationale controlestandaarden.
160 : Informatietechnologieën en informaticasystemen.
170 : Algemene, financiële en bedrijfseconomie.
181 : Wiskunde.
182 : Statistiek.
190 : Grondbeginselen van financieel bedrijfsbeheer.
 
27 oktober 2018

021 : Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van jaarrekeningen.
080 : Wettelijke voorschriften en gedrags- en beroepsnormen betreffende de wettelijke controle van jaarrekeningen en de daarmee belaste wettelijke auditors
100 : Beroepsethiek en onafhankelijkheid.
111 : Vennootschapsrecht.
112 : Corporate governance.
130 : Belastingrecht.
150 : Socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht.
 

De inschrijvingen voor de toelatingsexamens moeten ten laatste 10 kalenderdagen voor de schriftelijke proef via het extranet van het IBR ingediend worden.

Alle examens starten om 9 uur (ongeacht het aantal af te leggen examens) en worden bij ICHEC georganiseerd. De kandidaten worden gevraagd om tijdig aanwezig te zijn. Kandidaten die zich te laat aanbieden, zullen geen toegang meer krijgen tot de examenzaal.

De toegang tot het examenlokaal is strikt verboden voor personen die niet geldig zijn ingeschreven en/of de inschrijvingsbijdrage niet betaald hebben.

Tijdens het afleggen van de examens is het gebruik van een eenvoudige rekenmachine toegestaan.  Het gebruik van een grafische rekenmachine, draagbare computer, GSM of elk ander elektronisch apparaat verboden.
 
Daarenboven mag geen enkele vorm van documentatie worden gebruikt.  Het is dus niet toegestaan om referentiewerken mee te brengen naar de examens.
 
Om voor het toelatingsexamen te slagen moet de kandidaat een globaal resultaat behalen van minstens 60% en een minimum van 50% per vak. Onder globaal resultaat wordt verstaan het gemiddelde gewogen door het aantal ECTS toegekend aan elk door de kandidaat afgelegd examen. Het aantal ECTS per vakgebied stemt overeen met het aantal dat werd bepaald voor het toekennen van vrijstellingen voor het toelatingsexamen. Dit aantal zal evenwel worden verdubbeld voor de vakgebieden opgesomd in artikel 8.1 van de Europese richtlijn 2006/43/EG van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.

De vakken waarvoor een resultaat lager dan 50 % werd behaald moeten in een volgende zittijd opnieuw worden afgelegd. Voor vakken di meermaals werden afgelegd, wordt steeds het hoogst behaalde resultaat weerhouden.
 
De Examencommissie beraadslaagt over de behaalde resultaten.
 
 

De vrijstellingen voor het toelatingsexamen van het IBR kunnen verkregen worden op basis van het master diploma behaald bij een universiteit of hogeschool van het lange type. De toekenning van vrijstellingen wordt bepaald door de Stagecommissie op basis van het volledig ingevuld inschrijvingsformulier en de daarin geselecteerde cursussen van de universiteiten en/of hogescholen van het lange type die door het IBR erkend worden.
 
 
De toekenning van de vrijstellingen door het IBR vindt uitsluitend plaats op basis van het individueel dossier van de kandidaat.
 
Aan de toekenning van vrijstellingen zijn twee voorwaarden verbonden:
  • het betrokken vakgebied moet op het diploma vermeld zijn;
  • het aantal uren / studiepunten (ECTS) toegekend aan de leerstof moet overeenstemmen met het aantal uren / studiepunten (ECTS) dat de Raad van het IBR, na advies van de Hoge Raad van de Economische Beroepen, als voldoende beschouwt in het kader van de eisen gesteld voor het beroep van bedrijfsrevisor.

Via onderstaande applicatie kunt u een overzicht bekomen van mogelijke vrijstellingen voor het IBR-toelatingsexamen en dit op basis van de cursussen gevolgd tijdens uw universitair parcours. Gelieve te noteren dat het behaalde resultaat steeds een simulatie betreft en geenszins een definitief examenprogramma vormt.

De vrijstellingen voor het toelatingsexamen behaald op basis van een Belgisch masterdiploma of van een gelijkwaardig buitenlands diploma worden onherroepelijk verleend. Dezelfde regel geldt voor de geslaagde vakken (60 % van de punten) ter gelegenheid van een toelatingsexamen. Onderscheid moet worden gemaakt tussen het slagen voor een vak van het toelatingsexamen, vastgelegd op 50%, en de toekenning van een definitieve vrijstelling vastgelegd op 60 % van de punten.

De IBR vereisten voor het toekennen van vrijstellingen worden in de tabel hieronder hernomen in ECTS.

​Code ​Vak ​Verdeling Vereiste ECTS​
010​ ​Algemene theorie en beginselen van de boekhouding ​10
​Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling ​6
021​ ​-van jaarrekeningen en  ​4
​022 ​-geconsolideerde jaarrekeningen ​2
​030 ​Internationale boekhoudstandaarden ​6
​040 ​Financiële analyse ​6
050​ ​Analytisch bedrijfsboekhouding en beleidsboekhouding ​6
​060 ​Risicomanagement en ​6
​interne beheersing ​minimum 4
​070 ​Controleleer en beroepsvaardigheden ​6
​080 ​Wettelijke voorschriften en gedrags- en beroepsnormen betreffende
de wettelijke controle van jaarrekeningen en de daarmee blaste wetelijke auditors
​3
090​ ​Internationale controlestandaarden ​3
​100 ​Beroepsethiek en onafhankelijkheid ​3
​111 ​Vennootschapsrecht en ​4 ​6
​112 Corporate Governance ​2
​120 ​Faillissementsrecht en soortgelijke procedures ​3
​130 ​Belastingrecht ​3
141​ ​Burgerlijk en ​1 ​2
142​ ​handelrecht ​1
​150 ​Socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht ​2
​160 ​Informatietechnologieën en informaticasystemen ​8
​170 ​Bedrijfseconomie, algemene economie en financiële economie ​8
181​ ​Wiskunde en ​3 ​6
182​ ​statistiek ​3
190​ ​Grondbeginselen van financieel bedrijfsbeheer ​6

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

 

 Kalender 2018

 
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat