Home > Stage > Toegang tot de stage > Voorwaarden

Voorwaarden toegang tot de stage

Opgelet: De toelatingsvoorwaarden tot de stage zijn gewijzigd door de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016. Het slagen in een toelatingsexamen is niet langer een voorwaarde om de stage te kunnen aanvatten. Bijgevolg kunnen de personen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden de stage starten op 1 juli 2018, voor zover zij uiterlijk op 15 februari 2018 een volledig stagedossier indienen.

De materies die deel uitmaken van het toelatingsexamen en opgenomen zijn in artikel 8 van de Europese richtlijn 2006/43/EC blijven behouden, maar deze kunnen voortaan ook tijdens de stage worden afgelegd.

De praktische modaliteiten met betrekking tot de stage en de verschillende examens zullen een aantal wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zijn opgenomen in een ontwerp K.B. betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, dat in de loop van 2018 zal worden uitgevaardigd.
Bijkomende informatie omtrent de gevolgen van deze wijzigingen en de overgangsmaatregelen zullen na uitvaardiging van het nieuw K.B. worden meegedeeld.

Om tot de stage te worden toegelaten dient de kandidaat-stagiair de volgende voorwaarden te vervullen (art. 75, § 1 van de wet van 7 december 2016):

  • Onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie (of van een Staat van de Europese Economische Ruimte) en beschikken over een vestiging in een lidstaat of over een vestiging in België;
  • Geen specifieke (strafrechtelijke) veroordelingen opgelopen hebben (opgenomen onder artikel 5, 2° van de wet);
  • Houder zijn van een masterdiploma uitgereikt door een Belgische universiteit of een Belgische hogeschool van het lange type of een gelijkwaardig buitenlands diploma;
  • Ten hoogste zestig jaar oud zijn;
  • Een stageovereenkomst voor de totale duur van de stage hebben afgesloten met een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die tenminste vijf jaar is ingeschreven in het openbaar register en die zal optreden als stagemeester.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat