Home > Stage > Toegang tot de stage > Voorwaarden

Voorwaarden toegang tot het beroep

De voorwaarden van toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor zijn streng zoals in de meeste andere vrije beroepen. Gelet op het belang van de maatschappelijke opdracht van de bedrijfsrevisor stelt de wet van 22 juli 1953 volgende voorwaarden om bedrijfsrevisor te worden (artikel 5 van de wet):
 • Onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie (of van een Staat van de Europese Economische Ruimte) of zijn woonplaats hebben in België;
 • Ten minste 25 jaar oud zijn;
 • Ten hoogste 65 jaar oud zijn;
 • Geen specifieke strafrechtelijke veroordelingen opgelopen hebben (zoals vermeld in punt 3°);
 • Houder zijn van een masterdiploma uitgereikt door een universiteit of een instelling van hoger onderwijs van het lange type, een gelijkwaardig buitenlands diploma of voldoen aan de door de Koning bepaalde voorwaarden inzake diploma en/of ervaring;
 • Geslaagd zijn voor een toelatingsexamen tot de stage (houders van een universitair diploma of diploma van hoger onderwijs van het lange type kunnen vrijstellingen bekomen voor een aantal proeven);
 • Minimum drie jaar stage lopen;
 • Geslaagd zijn voor het bekwaamheidsexamen (bestaande uit een schriftelijke en mondelinge proef);
 • De eed afgelegd hebben voor het hof van Beroep van Brussel (in voorkomend geval van Luik);
 • Verbonden zijn met een bedrijfsrevisorenkantoor of over een organisatie beschikken die toelaat onderhavige wet en zijn uitvoeringsbesluiten na te leven.

De bepalingen inzake de toegang tot het beroep worden hernomen in het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor (B.S. 30 mei 2007). Dit koninklijk besluit vervangt het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat bedrijfsrevisoren. Dit koninklijk besluit is in voege getreden op 1 september 2007 (uitgezonderd sommige bepalingen op 1 januari 2008).

 

Specifieke voorwaarden inzake inachtneming van de beroepservaring

Artikel 23 van het koninklijk besluit van 30 april 2007 voorziet nochtans in bijzondere bepalingen inzake waardering van de beroepsvorming. Vier gedeelten worden voorzien:

 • Gedurende zeven jaar beroepswerkzaamheden hebben verricht op het gebied van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;
 • Vijftien jaar ervaring op financieel, juridisch en boekhoudkundig gebied;
 • De hoedanigheid bezitten van accountant of stagiair accountant en houder zijn van een masterdiploma;
 • De stage gelijkwaardig met die van de bedrijfsrevisor volledig of gedeeltelijk hebben volbracht in een Lidstaat van de Europese Unie of in een derde Staat;

 

Specifieke voorwaarden voor externe accountants

Het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren voorzag voor de personen die ingeschreven zijn in het register van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten bepaalde vrijstellingen, de zogenaamde “overstapmaatregelen”.

De modaliteiten waren vermeld in het Overstapprocedures akkoord van 30 maart 1998 tussen het IAB en het IBR.
 
De vereenvoudigde procedures van toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor werd opgeheven op datum van invoege treding van het Koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor met name 31 augustus 2007.
 

 

Specifieke voorwaarden voor buitenlandse beroepsbeoefenaars

Het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende toegang tot het beroep van bedrijfsrevisoren voorziet in een bijzondere regeling voor de personen die in het buitenland een hoedanigheid hebben verworven waarvan de Raad van het IBR de gelijkwaardigheid met die van bedrijfsrevisor heeft kunnen vaststellen (artikel 37 van het K.B.).
 
De wederzijdse erkenning is van toepassing voor de lidstaten van de Europese Gemeenschap (en van de Europese Economische Ruimte). Indien de aanvrager geen rechtsonderhorige is van één van de die landen is de voorwaarde van de wederkerigheid vereist. Dit is hedendaags het geval met Zwitserland en Canada.
 
De buitenlandse beroepsbeoefenaars zijn vrijgesteld van de toelatingsexamen van de stage en van het bekwaamheidsexamen.
 
De kandidaten dienen in elk geval echter het bewijs te leveren van een voldoende kennis van de Belgische wetgeving om in België het beroep uit te oefenen. Te dien einde wordt een examen ingericht voor een jury die de Raad aanwijst en die de kandidaat zal ondervragen over onder andere het vennootschapsrecht (met inbegrip van de opdrachten van de revisor), het boekhoudrecht en de beroepsethiek.
 
Een bijzondere procedure wordt voorzien voor de buitenlandse beroepsbeoefenaars:
 

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of ten European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

 • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat