26 december 2002

De Raad heeft de omzendbrief  D.011/89 “Aan het Instituut mee te delen informatie” van 9 juni 1989 geactualiseerd om rekening te houden met de wijzigingen aangebracht door het koninklijk besluit van 12 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (B.S. 28 maart 2000) en het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren (B.S. 18 januari 1994). Beide voornoemde regelgevende teksten zijn inderdaad van een latere datum dan de omzendbrief van 9 juni 1989.

De geactualiseerde omzendbrief D.011/2002 vervangt de omzendbrief D.011/89.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd