​De op deze pagina vermelde omzendbrieven zijn opgeheven en in sommige gevallen ook vervangen.

Omzendbrief 2016/05: Onmiddellijke mandaatmelding – intrekking van omzendbrief 2011/11

24 juni 2016

1364 views

Omzendbrief 2016/03: Toepassing van de ISA’s en de ISRE’s en praktische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde bijzondere opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

5 februari 2016

1496 views

Omzendbrief 2016/02: Noodzaak van het opnemen van een referentiekader voor het uitvoeren van de controleopdracht in het geval van een oordeelonthouding (rechtzetting vertaling van ISA 705), impact van de Europese Audithervorming op het commissarisverslag & Pack PE-KE v3.0 en FAQs ICCI

4 februari 2016

1461 views

Omzendbrief 2016/01: Wijzigingen van het Vlaams Rekendecreet door het Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen

3 februari 2016

1384 views

Omzendbrief 2015/04: Impact van de ISA's en de ISRE's op de andere normen van het IBR

31 maart 2015

1464 views

Omzendbrief 2014/03: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" van de internationale standaard ISQC 1

2 september 2014

1376 views

Omzendbrief 2014/02: Bijzonderheden verbonden aan de toepassing van ISQC 1 in België met betrekking tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en gevolgen voor de toepassing van ISA 220

2 september 2014

1449 views

Omzendbrief 2013/03: Bedrijfsrevisoren die de rekeningen van OOB's controleren - jaarlijkse bekendmaking en bijwerking van het in art. 15 van de wet van 22 juli 1953 beoogd transparantieverslag

19 februari 2013

1335 views

Omzendbrief 2013/02: Commissarisverslagen in toepassing van de ISA's

18 februari 2013

1360 views

Advies 2012/04: ontslag van de zetelende commissaris en benoeming van de opvolger

7 januari 2013

1379 views

Omzendbrief 2012/09: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen - onmiddellijke mandaatmelding - herinnering

7 november 2012

1380 views

Omzendbrief 2012/06: IAASB - International Auditing Practice Note 1000 "Special Considerations in Auditing Financial Instruments"

18 juni 2012

1409 views

Omzendbrief 2012/02: Aanwezigheid op de vormingsseminaries

7 maart 2012

1369 views

Omzendbrief 2011/11: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen – onmiddellijke mandaatmelding


26 december 2011

1359 views

Omzendbrief 2011/10 : Opdracht van de commissaris in het kader van het nazicht van de verklaring van deugdelijk bestuur en van het remuneratieverslag

27 december 2011

1396 views

Omzendbrief 2011/08 - advies 2011/06 betreffende de netwerken

29 juni 2011

1354 views

Omzendbrief 2011/06: Het documenteren van het aantal gebudgetteerde en gepresteerde uren bij het uitvoeren van revisorale opdrachten

24 juni 2011

1369 views

Omzendbrief 2011/03: Verbetering van de jaarrekening en bijkomende prestaties in dat verband

10 maart 2011

1321 views

Mededeling 2011/01 - Omzendbrief 2011/01 - Advies 2011/01

21 januari 2011

1423 views

Omzendbrief D.022/10: Het lijsten van de netwerken en de te verstrekken informatie door de bedrijfsrevisoren bij lidmaatschap van een netwerk

24 september 2010

1382 views